2021.8.0 COM/CA

Nota Legal

Condicions d'ús

1.     Introducció

SEAT, S.A.U. (d’ara endavant, “SEAT”) és una entitat espanyola domiciliada a Martorell (Barcelona), autovia A-2, km 585, 08760, amb NIF A-28049161, degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 23662, foli 1, full número B-56855, i amb adreça electrònica de contacte [Casa.SEAT@seat.es].

SEAT és la titular de tots els drets de propietat intel·lectual o de qualsevol altre tipus sobre el lloc web casa.seat/es  (d’ara endavant, “Lloc web”), l’accés i l’ús del qual per part dels usuaris (d’ara endavant, “Usuari” o “Usuaris”) se subjecten a aquestes condicions d’ús (d’ara endavant, “Condicions d’ús”) que es complementaran amb qualssevol altres textos legals aplicables.

Us demanem que llegiu atentament les Condicions d’ús. El fet d’accedir al Lloc web i utilitzar els materials que conté implica que heu llegit i accepteu aquestes Condicions d’ús. En cas de no estar d’acord amb tot o part d’aquestes Condicions d’ús, l’Usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar el Lloc web.

 

2.     Objecte

El Lloc web conté informació i novetats relatives a Casa SEAT. En particular, els Usuaris hi trobaran referències a la ubicació de l’espai Casa SEAT, la finalitat per a la qual va ser creat i serveix, el contingut que inclou, així com una agenda d’esdeveniments de tota mena que se celebren al seu interior o en altres ubicacions.

En aquest sentit, i sense perjudici del que s’exposa en els paràgrafs anteriors, SEAT atorga una llicència no exclusiva, no subllicenciable, ni transferible als Usuaris per utilitzar el Lloc web i les seves respectives funcionalitats, el contingut i altres funcions que hi hagi disponibles, que se subjecten a la resta de termes inclosos en aquestes Condicions d’ús, així com a qualssevol altres termes d’ús i a la normativa aplicable.

 

3.     Compromisos dels usuaris

Amb caràcter general, l’Usuari s’obliga al compliment d’aquestes Condicions d’ús, així com a complir les advertències especials o instruccions d’ús que contenen i a obrar sempre d’acord amb la llei en vigor, la moral, els bons costums i les exigències de la bona fe i l’ordre públic establert, utilitzant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el Lloc web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el seu funcionament normal, els béns o drets de SEAT, la resta d’Usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga a:

 1. Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades als formularis facilitats per SEAT per a la subscripció a newsletters, la inscripció a esdeveniments, el contacte amb l’equip d’assistència al client o l’accés a certs continguts oferts a través del Lloc web i a mantenir-les actualitzades. SEAT es reserva la facultat, sense perjudici d’altres mesures legals a la seva disposició, de retirar, denegar o suspendre l’accés al Lloc web en cas que les dades proporcionades siguin o puguin ser falses, inexactes o enganyoses. En qualsevol cas, l’Usuari és plenament responsable d’aquelles dades o continguts que transmeti o comuniqui a SEAT. En aquest sentit, l’Usuari assumeix la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut d’aquests.
 2. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat industrial i/o intel·lectual o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercers.
 3. No alterar, copiar, baixar-se, modificar, descompilar, desassemblar, fer enginyeria inversa, atorgar llicències, arrendar, vendre o imitar el Lloc web, els seus continguts o el seu software de base.
 4. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc web cap programa, dades, virus, codi, o mitjançant qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a aquest, a qualsevol dels serveis, o a qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de SEAT, de qualsevol altre Usuari, o, en general, de qualsevol tercer.

 

4.      Responsabilitats i garanties

SEAT no es fa responsable dels perjudicis que poguessin derivar-se d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a SEAT, que impedeixin o endarrereixin la navegació pel Lloc web, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat d’oferir el servei o permetre l’accés per causes no imputables a SEAT, degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

No obstant això, SEAT declara que ha adoptat i adoptarà, si escau, totes les mesures necessàries dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia per garantir el funcionament correcte del Lloc web i evitar l’existència i la transmissió de virus i altres components danyosos als Usuaris.

SEAT es reserva el dret a interrompre l’accés al Lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, control, manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. SEAT no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Lloc web.

SEAT no es fa responsable per la utilització que l’Usuari faci del contingut del Lloc web que pugui suposar una violació de qualsevol tipus de norma, nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualssevol altres drets de tercers.

SEAT no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin incloure el contingut d’aquestes o altres als quals es pugui accedir a través d’aquestes. SEAT tampoc no es pot considerar responsable de qualssevol danys derivats de la utilització del Lloc web, ni per qualsevol actuació duta a terme a partir de la informació que s’hi facilita.

SEAT no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari del Lloc web. En conseqüència, SEAT no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.

 

5.     Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, així com tota la informació que conté el Lloc web (inclosa la seva informació, textos, dades, imatges, gràfics, dissenys, codi font, software, marques, estructures de navegació, bases de dades, etc., i qualsevol altre contingut que hi surti) són propietat exclusiva de SEAT i/o dels seus llicenciataris.

SEAT atorga una llicència no exclusiva, no subllicenciable, ni transferible als Usuaris per utilitzar el Lloc web en la seva versió actual, que se subjecta a la resta de termes inclosos en aquestes Condicions d’ús, així com a qualssevol altres termes d’ús i legislació aplicables. L’Usuari queda, únicament, autoritzat per visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu ús exclusiu personal i privat als seus sistemes informàtics (software i hardware) però no autoritza que posteriorment se cedeixin a tercers. Amb les excepcions anteriors, l’Usuari no pot modificar ni reproduir, ni en part ni en la seva totalitat, aquesta informació, sense el consentiment exprés i per escrit de SEAT.

Mitjançant aquestes Condicions d’ús no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial, com ara drets d’autor, marques, dissenys o altres drets, sobre el Lloc web ni sobre cap dels seus elements integrants, llevat de la llicència d’ús limitada que es concedeix als Usuaris per utilitzar el Lloc web en els termes que es preveuen aquí.

En aquest sentit, queda prohibit expressament a l’Usuari la reproducció, transmissió, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, explotació o la utilització de qualsevol natura, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què sigui legalment permès o sigui autoritzat de manera expressa i per escrit per SEAT.

Els Usuaris concedeixen a SEAT un dret d’ús no exclusiu, il·limitat, íntegre, transferible, gratuït i susceptible de subllicència, sobre les dades que facilitin que no siguin de caràcter personal o aquelles dades la referència personal de les quals s’hagi suprimit (dades anonimitzades), així com, si escau, sobre els signes distintius de la societat a la qual representi; en aquest últim cas, l’ús queda limitat a la relació de l’esmentada empresa amb SEAT i les seves activitats. Qualsevol altre ús s’ha d’autoritzar prèviament.

 

6.     Protecció de dades

SEAT protegirà les dades personals dels Usuaris i les utilitzarà només en la mesura que la llei ho permeti o sempre que els Usuaris n’hagin donat el seu consentiment. Els Usuaris poden trobar més informació sobre això a la Política de Privacitat.

 

7.     Política de cookies i tecnologies similars

Els Usuaris poden trobar més informació a la Política de Cookies.

 

8.     Enllaços de tercers

Aquestes Condicions d’ús fan referència únicament al Lloc web i continguts de SEAT, i no s’apliquen a enllaços, pàgines web o aplicacions de tercers accessibles a través d’aquest o, en general, qualsevol altre servei proporcionat per tercers. SEAT no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per tercers que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web i l’accés a aquests a través del Lloc web tampoc no implica que SEAT en recomani o n’aprovi el contingut.

En conseqüència, SEAT no assumeix cap tipus de responsabilitat que se’n pugui derivar. En cas d’accedir a altres xarxes o recursos informàtics, l’Usuari accepta sotmetre’s al que disposen les corresponents polítiques d’ús i privacitat.

SEAT ofereix a l’Usuari aquests enllaços i informació i/o serveis únicament per a la comoditat de l’Usuari, i és responsabilitat d’aquest llegir i acceptar els termes d’ús i polítiques de privacitat publicats en aquests llocs web o aplicacions vinculades. La seva inclusió al Lloc web no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de SEAT.

En qualsevol cas, SEAT manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç quan els continguts cap als quals redirigeix puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic.

 

9.     Modificacions de les condicions d’ús

SEAT es reserva el dret de modificar o actualitzar aquestes Condicions d’ús en qualsevol moment, així com qualsevol tipus d’informació que pogués sortir al Lloc web.

 

10.   Modes de comunicació

A l’efecte d’aquestes Condicions d’ús i per a qualsevol comunicació que sigui necessària entre l’Usuari i SEAT, aquestes han d’adreçar-se a [Casa.SEAT@seat.es].

 

11.   Notificació d’incidències i possibles infraccions

SEAT respecta els drets de tercers i la legislació aplicable. L’Usuari del Lloc web està obligat a fer el mateix.

En cas de trobar incidències tècniques en el funcionament del Lloc web o si en alguna de les diferents seccions es detectessin errors, inexactituds o continguts contraris a la legislació, podeu posar-vos en contacte amb [Casa.SEAT@seat.es].

 

12.   Independència i integració de les clàusules

La il·licitud, invalidesa o ineficàcia de qualsevol de les clàusules d’aquestes Condicions d’ús no afectarà l’eficàcia de la resta, sempre que els drets i obligacions de les parts derivats de les Condicions d’ús no es veiessin afectats de manera essencial. S’entén per essencial qualsevol situació que lesioni greument els interessos de qualsevol de les parts, o que recaigui sobre el mateix objecte d’aquestes Condicions d’ús. Aquestes clàusules s’hauran de reemplaçar o integrar amb altres que, d’acord amb la llei, responguin a la finalitat de les substituïdes. Les parts renuncien a qualsevol reclamació per danys i perjudicis que es pogués demanar per aquesta circumstància.

 

13.   Disposicions finals, legislació aplicable, tribunals jurisdiccionals competents

Aquestes Condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola comuna. Si l’Usuari té la condició de consumidor, aquestes Condicions d’ús també se subjectaran a qualsevol legislació local aplicable.

Qualsevol controvèrsia relacionada amb aquestes Condicions d’ús, se sotmetran als tribunals competents de la ciutat de Barcelona (Espanya), i en cas que es tracti d’un Usuari que actuï en la seva condició de consumidor, al tribunal del domicili que correspongui a l’Usuari/consumidor.

L’Usuari, en cas d’actuar en condició de consumidor, podrà sotmetre igualment qualsevol disputa derivada de o relacionada amb aquestes Condicions d’ús a un procediment de resolució de conflictes alternatiu («ADR»). La llista de plataformes ADR disponibles de la Comissió Europea es pot consultar a l’enllaç següent: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

© SEAT, S.A.U. 2019. Està prohibida tota reproducció total o parcial. Tots els drets reservats.

                                                                                                              ***

 

Política de Cookies

1.     Què son les cookies?

Les cookies són fitxers que emmagatzemen i recuperen informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari. La informació que s’obté està relacionada, per exemple, amb el número de pàgines que es visiten, l’idioma, el lloc des del que s’accedeix, el número de nous usuaris, la freqüència i reincidència de les  visites, el temps que duren les mateixes, el navegador o l’equip des del que es realitza la visita o s’executa l’aplicació.

2.     Quin tipus de cookies utilitza aquest lloc web? 

Es poden utilitzar les següents cookies:

a) Segons l'entitat que les gestioni:

 • Cookies pròpies:
  Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari.
 • Cookies de tercers:
  Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.

b) Segons la seva finalitat:

 • Cookies estrictament necessàries:
  Són aquelles necessàries perquè el lloc web funcioni i no es poden desactivar en els sistemes de l'editor. Habitualment estan configurades per a respondre a accions fetes per l'usuari per a rebre serveis, com ara ajustar les seves preferències de privacitat, iniciar sessió en el lloc, o omplir formularis. L'usuari pot configurar el seu navegador per a bloquejar o alertar la presència d'aquestes cookies, però algunes parts del lloc web no funcionaran.
 • Cookies de rendiment:
  Són aquelles que permeten comptar les visites i fonts de circulació per a poder mesurar i millorar l'acompliment del lloc web. Ajuden a l'editor a saber quines pàgines són les més o menys populars, i veure quantes persones visiten el lloc. Tota la informació que recullen aquestes cookies és agregada i, per tant, anònima. Si l'usuari no permet aquestes cookies no sabrem quan va visitar el lloc web.
 • Cookies de funcionalitat:
  Són aquelles que permeten que el lloc web ofereixi una millor funcionalitat i personalització. Poden ser establertes per l'editor o per terceres parts, els serveis de les quals s'han agregat al lloc web. Si l'usuari no permet aquestes cookies alguns serveis no funcionaran correctament.
 • Cookies dirigides:
  Són aquelles cookies que poden estar en tot el lloc web i són col·locades per tercers, que les poden utilitzar per a crear un perfil dels interessos de l'usuari i mostrar-li anuncis rellevants en altres llocs web. No emmagatzemen informació personal directament, sinó que es basen en la identificació única del navegador i dispositiu d'accés a la Internet. Si l'usuari no permet aquestes cookies, tindrà menys publicitat dirigida.
 • Cookies de xarxes socials:
  Són aquelles configurades per una sèrie de serveis de xarxes socials que s'agreguen al lloc web per a permetre a l'usuari compartir el contingut amb els seus amics i xarxes. Aquestes cookies poden fer-li seguiment al navegador a través d'altres llocs i crear un perfil dels interessos de l'usuari. Això podrà modificar el contingut i els missatges que troba l'usuari en altres llocs web que visita. Si l'usuari no permet aquestes cookies no podrà veure o utilitzar aquestes eines per a compartir.

c) Segons el termini de temps que romanen activades:

 • Cookies de sessió:
  Són aquelles dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix al lloc web. Se solen emprar per a emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l'usuari en una sola ocasió (per exemple, una llista de productes adquirits) i desapareixen en acabar la sessió.
 • Cookies persistents:
  Són aquelles en les quals les dades segueixen emmagatzemades al terminal i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d'uns minuts a diversos anys.


Les cookies que utilitza aquest lloc web són les següents:

Nom de la cookie Gestió / Origen

Tipus segons finalitat

Finalitat

Duració

OptanonAlertBoxClosed

casa.seat

Estrictament necessària

Permet a la web no mostrar el missatge de acceptació de cookies més d’una vegada a l’usuari. No conté informació personal.

1 any

OptanonConsent

casa.seat

Estrictament necessària

Registra informació sobre les categories de cookies que utilitza el lloc.

1 any

_fbp (Facebook Pixel)

Facebook

Dirigida

Registra conversions, crear públics i obtenir estadístiques completes sobre com s’utilitza el lloc. 

90 dies

__a0s_invisit

Adobe Launch

Rendiment

Registra un operador lògic per a esbrinar si l’usuari roman a la visita.

30 minuts

__a0s_previousPageName

Adobe Launch

Rendiment

Registra el nom de la pàgina anterior.

30 minuts

__a0z_daysLastVisit_s

Adobe Launch

Rendiment

Registra el text llegible des de la visita de l’últim usuari.

30 minuts

__a0z_daysLastVisit

Adobe Launch

Rendiment

Registra la data en format de mil·lisegons des de que l’últim usuari ha visitat el lloc.

3 anys

__a0z_visitNum

Adobe Launch

Rendiment

Registra el recompte del número de visites.

730 dies

acceptedCookies

casa.seat

Estrictament necessària

Serveix per a no mostrar la barra de cookies, una vegada l’usuari l’ha tancat.

1 any

AMCV_F050097853468AB40A490
D4C%40AdobeOrg

Adobe Marketing Cloud

Rendiment

Identificador de visitant d’ Adobe Marketing Cloud.

730 dies

AMCVS_F050097853468AB40A490
D4C%40AdobeOrg

Adobe Marketing Cloud

Rendiment

La cookie d’ Adobe AMCVS serveix com indicador de que la sessió s’ ha inicialitzat. El seu valor és sempre `1` i s’interromp quan la sessió ha terminat.

Sessió

at_check

Adobe Target Standard

Rendiment

Determina si l’usuari suporta les cookies.

Sessió

lang

casa.seat

Funcionalitat

Informació no personal recopilada de l’usuari (encriptada): navegador, dispositiu, idioma...

90 dies

mbox

Adobe Target Standard

Rendiment

Registra una sèrie de valors per a gestionar com els seus visitants experimenten a les campanyes de destinataris.

730 dies

s_cc

Adobe Analytics

Rendiment

Registra si les cookies estan habilitades (simplement s’ha marcat «true»).

Sessió

s_dfa

Adobe Analytics

Rendiment

S’utilitza per a restringir les anomenades DFA a una vegada per visita.

Visita

s_ivc

Adobe Analytics

Rendiment

Permet a Adobe Analytics realitzar seguiment del lloc.

Visita

s_ppv

Adobe Launch

Rendiment

Registra el paràmetre de visualització de la pàgina prèvia per a esbrinar el percentatge de pàgina visitada.

Sessió

s_sq

Adobe Analytics

Rendiment

Recollir informació sobre el link previ on ha fet click l’usuari dins del lloc.

Sessió

s_tp

Adobe Analytics

Rendiment

Adobe Analytics estableix aquesta cookie per a registrar el temps de sessió i utilitzar el plugin de desplaçament.

Sessió

s_vnc730

casa.seat

Rendiment

Cookie d'Adobe Site Catalyst

730 dies

s_fid

casa.seat

Rendiment

Identificar un visitant únic si la cookie s_vid no està disponible.

730 dies


3.     Com es poden administrar les cookies?

A més,  l’usuari té l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu terminal.

No obstant això, la inhabilitació de les cookies podria modificar el funcionament del lloc web. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu dispositiu per a ampliar aquesta informació.

Les cookies de tercers hauran de ser eliminades des de les opcions del navegador o des del sistema ofert pel propi tercer. 
 

4.     A quins països es transferiran les meves dades?

Les seves dades no seran transferides a països que es trobin fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). No obstant això, si hi hagués una transferència de les seves dades a tercers països, la transferència serà duta a terme en base a una decisió d’adequació o qualsevol altre mesura que ofereixi les garanties adequades. 

Pots informar-te sobre les transferències a tercers països que, en el seu cas, realitzen els tercers identificats en aquesta Política de Cookies a les seves corresponents polítiques.

Per la resta d’informació de l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), incloent els drets dels interessats, consulti la nostra Política de Privacitat.

 

 

Política de Privacitat

Mitjançant la present política de privacitat, l’informem sobre la recopilació, tractament i ús de les seves dades personals que SEAT portarà a terme mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web (d’ara en endavant, “Casa SEAT” i/o “Lloc web”).

1.     Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Identitat del responsable del tractament: SEAT, S.A., amb CIF A-28049161

Direcció: Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)

Correu de contacte: seat-responde@seat.es

Contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPO): dataprotection@seat.es

2.     Amb quines finalitats es tractaran les seves dades personals i quina és la base que en legitima el tractament?

A SEAT, S.A. (d'ara endavant, “SEAT”) tractem les dades personals que ens faciliti, així com totes aquelles que siguin captades a través del present Lloc web i les que es derivin de la seva relació amb nosaltres, amb les següents finalitats:

 

1.  Formulari “Keep me informed”: mantenir-lo informat sobre els productes i serveis, programació i continguts relacionats amb Casa SEAT. Aquestes comunicacions podran consistir en descomptes, ofertes, promocions, sortejos, campanyes, etc.


Aquest tractament està basat en el seu consentiment en el moment que ens proporciona les seves dades personals a través del formulari perquè el mantinguem informat. Recordar-li que, vostè pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com donar-se de baixa de la recepció d'aquestes comunicacions, per mitjà de l’enllaç adaptat a aquest efecte en la pròpia comunicació, així com enviant un correu electrònic a seat-responde@seat.es


2. Formulari de contacte: Gestionar i donar-li resposta a la consulta que ens fa arribar a través del present formulari habilitat en el present Lloc web; per a això ens podrem posar en contacte amb vostè via telefònica, electrònica, fins i tot per SMS.


Aquest tractament està basat en el seu consentiment (en ser vostè, mitjançant l'acte positiu d'enviament de la sol·licitud de contacte amb nosaltres).


3. Formulari d’inscripció en esdeveniments: Gestionar la seva petició d’inscripció a l’esdeveniment organitzat a Casa SEAT.


Aquest tractament està basat en el seu consentiment (en ser vostè, mitjançant l'acte positiu d'enviament de la sol·licitud d’inscripció).


3. Corresponsabilitat


SEAT i Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda (es pot trobar major informació sobre el tractament realitzat per Facebook a https://www.facebook.com/about/privacy) són Corresponsables del tractament per al tractament conjunt de les dades personals obtingudes a través de les diferents eines de Facebook utilitzades en el nostre Lloc web. La finalitat de les dades personals objecte d'aquesta corresponsabilitat és la de dirigir campanyes publicitàries i per a millorar la segmentació d'anuncis i l'optimització de lliurament de campanyes publicitàries. Les dades que es tracten a conseqüència de les interaccions realitzades per l'usuari a través del nostre Lloc web provenen de les següents fonts:

 • Informació de l'encapçalat HTTP, que inclou informació sobre el navegador web o l'app utilitzats (per exemple, agent d'usuari, configuració regional de país o idioma).

 • Dades de navegació a la Pàgina Web.

 • Identificadors online, incloses adreces IP i, en la mesura en què es proporcionin, identificadors relacionats amb Facebook o identificadors de dispositius (per exemple, identificadors publicitaris per a sistemes operatius de cel·lulars), així com informació sobre estat de seguiment d'anuncis limitat o desactivat.
   

Per a l'exercici de qualsevol dels teus drets davant Facebook, podràs realitzar-lo a través de https://www.facebook.com/about/privacy.


4.     Quines són les dades personals que tractarem?


En el marc de les funcionalitats i serveis oferts a través del present Lloc web, i condicionat a les finalitats prèviament indicades, en SEAT tractem dades de caràcter identificaries com són el seu nom, telèfon i adreça de correu electrònic.


5.     Quins són els tercers als que se li comunicaran les seves dades personals?


SEAT comunicarà les seves dades a tercers en compliment de les obligacions legals que en cada cas corresponguin.


D'altra banda, informar-lo que per a poder prestar-li determinats serveis que li oferim a través del present Lloc web, requerim del suport de proveïdors de serveis. Informar-lo que aquests tercers podran tenir accés a les seves dades personals malgrat que sempre actuaran en nom i per compte de SEAT, seguint les nostres instruccions. En cap cas aquests tercers disposaran de les seves dades per a finalitats pròpies.


Concretament, indicar-li que SEAT contracta la seva infraestructura virtual segons un model de “computació en el núvol” a través de Salesforce.com, Inc., entitat domiciliada als Estats Units d'Amèrica, ostentant per a això la preceptiva autorització prèvia del Director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 


6.     Per quant de temps conservarem les seves dades?


SEAT conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual es van recollir. Principalment, quan s'extingeixi aquesta finalitat, les seves dades personals seran bloquejades durant un termini de 3 anys des de la finalització de la prestació del servei ofert (newsletters, publicitat, resolució de consultes, assistència a esdeveniments, comunicacions electròniques, etc.) o, si escau, fins que l'interessat exerceixi el seu dret de supressió. Aquest termini s’ha determinat segons el que es preveu en l'article 72 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.


7.     Quins són els seus drets com a titular de les dades?


Els drets que vostè pot exercitar, com a titular de les dades, són els que s'indiquen a continuació:

Dret

Contingut

Accés Podrà obtenir confirmació si SEAT tracta les seves dades personals, així com, consultar les seves dades personals incloses en els fitxers de SEAT.
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes, així com, completar aquells que siguin incomplets.
Supressió Podrà sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. SEAT deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents supòsits:
 • Mentre es comprovi la impugnació de l'exactitud de les seves dades;
 • Quan el tractament és il·lícit, Vostè s'oposi a la supressió de les teves dades, i sol·liciti la limitació del seu ús;
 • Quan SEAT no necessiti tractar les seves dades, però Vostè els necessiti per a l'exercici o defensa de reclamacions;
 • Quan s'hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d'una missió d'interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
Portabilitat Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquells que s'han obtingut de la seva relació contractual amb SEAT, així com a transmetre'ls a una altra entitat.
Canals d’exercici dels drets: Podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita dirigida a SEAT, S.A, Divisió SEAT España - Departament Atenció al Client, Autovia A-2, Km. 585, Martorell, Barcelona o enviant un correu electrònic a seat-responde@seat.es. 
Per a l'exercici dels seus drets haurà d'adjuntar una còpia del seu DNI o un altre document que acrediti la seva identitat, i indicant el dret que vol exercir.
Si considera que SEAT no ha tractat les seves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació enfront de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la pàgina web www.aepd.es
L’exercici d’aquests drets és gratuït.

Bases legals de la Promoció “70 ANIVERSARIO” de SEAT, SA

1.ENTITAT ORGANITZADORA, ÀMBIT TEMPORAL, TERRITORIAL I PARTICIPANTS

L’entitat mercantil SEAT, SA (d’ara endavant, “SEAT”) amb domicili social a Autovia A-2, km 585, Martorell (08760), Barcelona, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 23662, foli 1, full número B-56-855, amb NIF A-28049161, organitzarà la promoció “70 ANIVERSARIO” (d’ara endavant, la “Promoció”) al territori espanyol, des del dia 27 de novembre de 2020 a les 00.01 h fins al dia 5 de gener de 2021 a les 23.59 h (d’ara endavant, el “Període de Vigència”).

Podran participar en la Promoció totes aquelles persones físiques residents a Espanya i majors d’edat.

No podran participar en aquesta Promoció els treballadors de SEAT, així com de les seves empreses col·laboradores. Tampoc hi podran participar totes aquelles persones que hagin intervingut de forma directa o indirecta en l’elaboració de la Promoció, ni els seus familiars de primer grau per consanguinitat o afinitat.

SEAT estableix que el dret de participació en aquesta Promoció és totalment gratuït.
 

2.OBJECTE 

La Promoció té com a objectiu posicionar SEAT en l’àmbit de la mobilitat a escala nacional. Amb aquesta finalitat, s’atorga el premi detallat a la Base Sisena (el “Premi”) entre els participants que, durant el Període de Vigència de la Promoció, compleixin les condicions i els requisits establerts en aquestes bases legals.
 

3.CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Adquirirà la condició de participant tota persona física que compleixi els requisits següents:

 1. Tota persona major d’edat, amb domicili a Espanya, que hagi emplenat tota la informació sol·licitada mitjançant el formulari creat per a aquest efecte (https://wl.easypromosapp.com/p/901826).
 2. L’acceptació expressa d’aquestes bases legals és condició necessària per participar en la Promoció i, en conseqüència, per poder obtenir els premis.
 3. La identitat dels participants que siguin premiats es podrà comprovar a través de documents oficials (DNI, passaport, carnet de conduir, etc.) en qualsevol moment, també abans i durant l’entrega dels premis.
   

4.MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ / INSCRIPCIÓ

 • a) La Promoció es desenvoluparà a través d’un sorteig. El sorteig es farà entre tots els participants que compleixin les condicions i els requisits que s’esmenten a continuació.
 • b) Cada participant haurà d’emplenar correctament el formulari de registre proporcionat amb les seves dades (nom, cognom, número de telèfon, adreça electrònica). La documentació exigida ha d’estar actualitzada, contenir dades verídiques i conforme a les exigències de la Promoció.
 • c) SEAT, segons el seu criteri exclusiu, podrà ampliar la fase d’inscripció.
 • d) Acceptar aquestes bases i complir amb les condicions de participació descrites en aquestes.
 • e) La participació en aquesta Promoció està limitada a una sola inscripció o registre per persona.
 • f) La introducció d’informació incorrecta o incompleta per inscriure’s en la Promoció pot impedir que SEAT es posi en contacte amb el participant. Per evitar aquesta situació, qualsevol dada personal i altra informació que proporcioni el participant ha de ser precisa i ha d’estar actualitzada. S’entén que SEAT estarà autoritzada a tractar aquestes dades d’acord amb els termes i l’objecte descrits en aquest document.
   

5.CRITERIS DE SELECCIÓ / SORTEIG

Per seleccionar els guanyadors, SEAT crearà un fitxer automàtic amb les dades de tots els participants que compleixin els requisits requerits en aquestes bases i hagin emplenat totalment el formulari en línia. En aquest formulari hi haurà numerades, a raó d’una per línia i per ordre cronològic, totes les inscripcions rebudes correctament a través del formulari habilitat per a aquesta Promoció. 

Se seleccionaran setze guanyadors d’entre tots els participants, que seran els corresponents als números seleccionats aleatòriament.

Quedarà com a reserva el número consecutiu del guanyador i els successius en cas que la primera reserva no accepti el premi. Hi haurà un màxim de tres reserves per a cada guanyador.

En cas que els guanyadors o els suplents, al seu torn, no es puguin localitzar per causes alienes a SEAT, no acceptin o renunciïn al premi segons el procés establert per al lliurament, descrit a la base vuitena, el Premi quedarà desert.

Així mateix, SEAT es posarà en contacte amb els guanyadors per telèfon.
 

6.PREMIS

En aquesta Promoció se sortejarà un premi que consisteix en una entrada doble per a una visita guiada a la Col·lecció de Cotxes Històrics de SEAT (nau A-122), valorada en 60 €. Data pendent de confirmació.

Hi haurà un total de 16 guanyadors, que rebran dues entrades per assistir-hi amb un acompanyant; el cost total de les 32 entrades puja a 960 €. El Premi no inclou altres despeses que el guanyador faci per participar en la promoció (ni transport, allotjament o dietes, per exemple), però sí que inclou el desplaçament d’anada i tornada de CASA SEAT a la nau A-122. En cap cas el Premi serà susceptible de ser canviat pel seu valor en metàl·lic, i en queda totalment prohibida la venda o comercialització. 

El Premi serà personal i intransferible.

SEAT es reserva el dret d’adoptar les mesures correctives i prendre aquelles decisions raonables que siguin necessàries per solucionar les incidències que puguin sorgir durant el transcurs de la Promoció per garantir-ne el bon desenvolupament.

Sense perjudici d’això anterior i per causes de força major no imputables a SEAT, SEAT es reserva el dret exclusiu de modificar la naturalesa i la quantia del Premi objecte d’aquesta Promoció i a ajustar-lo a les eventualitats en què pugui convergir.

Les obligacions de SEAT respecte de l’entrega dels premis acaben amb l’entrega d’aquests als guanyadors.
 

7.ACCIONS DE MÀRQUETING PER PUBLICITAR LA PROMOCIÓ

La Promoció es donarà a conèixer mitjançant newsletter, pàgina web i xarxes socials de CASA SEAT, així com pels canals pagats de TimeOut.
 

8.COMUNICACIÓ DEL RESULTAT DEL SORTEIG I ENTREGA DELS PREMIS

SEAT es posarà en contacte amb els guanyadors mitjançant trucada telefònica una vegada s’hagi verificat que els participants compleixen amb totes les condicions de la Promoció. És responsabilitat dels participants mantenir els canals de comunicació telefònica disponibles. 

Si no s’obté resposta a la primera trucada telefònica, s’intentarà localitzar el guanyador dos cops més al mateix número de telèfon, tot durant les 24 hores posteriors a la realització del sorteig. Una vegada s’hagi trucat tres vegades sense obtenir cap resposta, aquesta persona perdrà el dret a premi i SEAT l’assignarà al guanyador següent per ordre d’extracció. En cas que els altres guanyadors i suplents, al seu torn, no acceptin o renunciïn al premi en el mateix termini establert, el premi serà declarat desert.

Un cop SEAT notifiqui al guanyador l’obtenció del Premi, se li enviarà un correu electrònic informant-lo dels detalls del Premi, i el guanyador haurà de confirmar l’acceptació del Premi en aquest correu electrònic. Si no ho fa en el termini indicat expressament en el correu electrònic, es procedirà tal com s’especifica en el paràgraf immediatament anterior.

El guanyador haurà de presentar el seu DNI i el del seu acompanyant amb caràcter previ a l’inici de l’esdeveniment i a l’entrada.

Les obligacions de SEAT respecte de l’entrega del premi acaben amb l’entrega d’aquest al guanyador.
 

9.FRAU

En cas que SEAT o qualsevol entitat lligada professionalment a aquesta Promoció detectin qualsevol anomalia o sospitin que un participant està impedint el desenvolupament normal d’aquesta Promoció, alterant il·legalment el seu registre o la seva participació mitjançant qualsevol procediment tècnic o informàtic per així falsejar la seva participació, SEAT podrà eliminar unilateralment la inscripció d’aquesta participació, sense haver-ho de notificar la persona interessada.

Referent a això, és important afegir que SEAT ha habilitat els suports tecnològics necessaris per detectar qualsevol possible actuació fraudulenta, anòmala o dolosa que pretengui alterar la participació en aquesta Promoció amb l’objectiu d’aconseguir un Premi de forma il·lícita. Per tant, SEAT es reserva el dret d’eliminar del registre qualsevol participant que evidenciï o del qual sospiti una actuació irregular en el sentit descrit, sense cap notificació.
 

10.FORÇA MAJOR

SEAT es reserva el dret de prorrogar, modificar, cancel·lar o deixar en suspens aquesta Promoció o d’adoptar les mesures raonables que siguin necessàries si concorren causes de força major o causes no imputables a SEAT.

En cas que, per les causes referides, sigui necessari canviar la data de la Promoció, SEAT comunicarà la nova data a tots els participants per correu electrònic o per altres mitjans que tingui a la seva disposició.

En qualsevol cas, SEAT quedarà eximida de tota obligació de compensació als participants, si ocorren les causes referides o si per imperatiu legal se suspèn o es cancel·la la Promoció; situació que comunicarà de forma convenient als participants tan aviat com sigui possible.
 

11.FISCALITAT

Al premi d’aquesta promoció li és aplicable la Llei 35/2006 de 28 de novembre per la qual s’aprova l’impost sobre la renda de les persones físiques, i el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques aprovat pel Reial Decret 439/2007 en la seva redacció donada pel RD 2004/2009.

De conformitat amb la citada normativa, s’informa els participants d’aquesta Promoció que els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció o ingrés a compte de l’IRPF sempre que el valor del premi a l’efecte de retencions del premi sigui superior a 300 euros.

A fi de la realització de l’ingrés a compte, es comunica que el valor del mercat per als premis en espècie és igual al valor d’adquisició, incrementat en un vint per cent (20 %), segons estableix l’article 105.1 del Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

En relació amb l’anterior i en compliment de la  normativa legal vigent, si escau, SEAT practicarà el corresponent ingrés a compte sobre el valor del premi entregat i, en el seu moment, expedirà la certificació oportuna que faciliti al participant premiat el compliment de les seves obligacions fiscals en haver d’incorporar a la seva declaració de l’IRPF el rendiment consistent en el premi rebut, amb la resta de les rendes que pogués percebre, i de la quota total de la qual es podrà deduir com ja ingressada la quantitat que consti en aquesta certificació d’ingrés a compte, tot això tal com estableix la Llei 35/2006, de 28 de novembre. En conseqüència, SEAT només assumeix davant del contribuent la seva obligació legal d’efectuar l’ingrés a compte, i és de compte del contribuent el compliment de les seves obligacions tributàries respectives.
 

12.DRETS D’IMATGE

Els guanyadors de la Promoció autoritzen SEAT per tal que pugui utilitzar, captar i reproduir per qualsevol mitjà la seva imatge (inclosos el nom i la veu), amb motiu de la seva condició de guanyador de la Promoció, i aquesta autorització comprèn la captació, explotació, reproducció, publicació, transformació i comunicació pública (així com la posada a disposició del públic) de la seva imatge (i/o nom i veu) per qualsevol mitjà o suport, analògic o digital, arreu del món, amb caràcter gratuït i durant el termini màxim de durada dels drets, inclòs a títol enunciatiu qualsevol mitjà de comunicació, mitjans impresos, audiovisuals, digitals, premsa, ràdio, Internet, xarxes socials, etc., així com en campanyes de màrqueting relacionades amb els premis rebuts, sense dret a cap contraprestació addicional.

Aquesta autorització comprèn l’ús del nom, imatge i veu per a qualsevol finalitat en el marc d’aquesta Promoció (sigui comercial, promocional o d’altra mena) en qualsevol mitja, analògic o digital, i inclou el seu ús en qualsevol mitjà de comunicació, arreu del món, amb caràcter gratuït i durant el termini màxim de durada dels drets referits. 

Sense perjudici de l’anterior, SEAT no estarà en cap cas obligat a utilitzar les imatges, noms i/o veu dels guanyadors, i podrà utilitzar-les parcialment o no, elegir les fotografies, imatges i/o realitzar els talls i/o adaptacions que consideri convenients en cada cas.

L’autorització i la cessió efectuades en aquesta base s’efectuen a títol gratuït, i els participants accepten expressament no percebre cap remuneració per aquest concepte diferent, si escau, de l’entrega del premi al guanyador.
 

13.PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat del responsable:

SEAT, SA, amb CIF A-28049161

Adreça:

Autovia A-2, km 585, Martorell (Barcelona)

Adreça electrònica:

seat-responde@seat.es

Dades de contacte del
Delegat de Protecció de Dades:

dataprotection@seat.es

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

SEAT tractarà les dades personals que vostè faciliti amb les finalitats següents:

 • Gestionar la seva participació en la Promoció (inclòs, a títol enunciatiu, contactar amb els guanyadors, comprovar que compleixen les condicions per ser participants i guanyadors, si escau, lliurament del Premi i utilitzar les seves dades personals en el marc de la publicació de la seva condició de guanyador de conformitat amb el que preveu aquest document).
 • En cas que doni el seu consentiment, enviar-li comunicacions relacionades amb novetats de CASA SEAT.
 • Dur a terme totes aquelles accions relacionades amb la seva participació en la Promoció, de conformitat amb el que estableixen aquestes bases de participació.
 • Pel que fa als guanyadors, utilitzar la seva imatge en el marc de la condició de guanyador.
   

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte consistent a gestionar correctament la seva participació en aquesta Promoció amb relació al que es preveu en aquestes bases legals. 

Pel que fa a l’enviament de comunicacions relacionades amb novetats de CASA SEAT, la base legal que legitima aquest tractament és el consentiment exprés que ha prestat. Pot retirar aquest consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 

A quins destinataris es comunicaran les dades?

En cas de resultar guanyador, les seves dades poden ser cedides a empreses del sector de l’hoteleria, transport i/o oci. Així mateix, SEAT podrà comunicar les seves dades per al compliment de les obligacions legals que corresponguin en cada cas.

De forma addicional, l’informem que SEAT contracta la seva infraestructura virtual segons un model de “computació en núvol” a través de Salesforce.com Inc., domiciliada a The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, EUA, i ostenta per a això l’autorització preceptiva prèvia de la directora de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

SEAT conservarà les seves dades mentre duri aquesta Promoció i, en qualsevol cas, mentre no en sol·liciti la supressió, així com el temps necessari per complir amb les obligacions legals que corresponguin en cada cas, d’acord amb cada tipologia de dades (5 anys per a la informació vinculada a la participació en la Promoció).
 

Quins són els seus drets com a titular de les dades?

Dret

Contingut

Canals d’atenció

Accés

Podrà obtenir una confirmació de si SEAT tracta les seves dades personals, així com consultar les seves dades personals incloses als fitxers de SEAT.

Podrà exercir aquests drets enviant un correu electrònic a seat-responde@seat.es*

*Per a l’exercici dels seus drets haurà d’adjuntar una còpia del seu DNI o un altre document que acrediti la seva identitat, i indicar el dret que vol exercir.

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes, així com completar aquelles que siguin incompletes.

 

Supressió

Podrà sol·licitar eliminar les seves dades personals quan, entre altres motius, no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

 

Oposició

Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. SEAT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els supòsits següents:

 Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades;

 Quan el tractament és il·lícit, vostè s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti la limitació del seu ús;

 Quan SEAT no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessiti per a l’exercici o defensa de reclamacions;

 Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

 

Portabilitat

Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s’han obtingut de la seva relació contractual amb SEAT, així com transmetre-les a una altra entitat.

 

 

Si considera que SEAT no ha tractat les seves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la pàgina web www.aepd.es.

 

 

L’exercici d’aquests drets és gratuït.

 

 

14.RESPONSABILITAT DE SEAT

SEAT es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquesta Promoció si concorren circumstàncies excepcionals que impedeixin la seva realització, comunicant aquestes circumstàncies de manera que s’eviti qualsevol perjudici per als participants.

Sense limitar en cap mesura els drets reconeguts als consumidors per les disposicions que resultin aplicables, SEAT declina qualsevol responsabilitat per la pèrdua o demora de qualsevol participació per qualsevol interrupció, falta temporal de disponibilitat o de continuïtat de funcionament, problema en la transmissió, pèrdua d’informació, frau, desperfecte a la xarxa, problema de funcionament de software, error d’accés, de comunicació o de resposta o alteració de la Promoció per problemes tècnics o d’altra naturalesa que escapin al seu control o que siguin imputables a operadors de xarxa, prestadors de serveis intermediaris o tercers.

Els participants d’aquesta Promoció exoneren SEAT, de la forma més àmplia que en dret procedeixi i sense limitar de cap manera els seus drets a consumidors, per qualsevol mena de responsabilitat, sanció, reclamació, demanda o causa civil, mercantil, penal, administrativa, incloses indemnitzacions de qualsevol naturalesa i/o índole, despeses o costos (amb expressa inclusió dels honoraris de lletrats i procuradors).

Sense limitar en cap mesura l’aplicació de les garanties i drets reconeguts als consumidors a la normativa aplicable, SEAT no es fa responsable de l’ús negligent o il·lícit dels Premis per part dels participants i no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol mena que puguin patir els guanyadors o tercers a conseqüència de l’ús dels Premis.

SEAT es reserva el dret d’adoptar les mesures correctives i prendre aquelles decisions raonables que siguin necessàries per solucionar les incidències que puguin sorgir durant el transcurs de la Promoció per garantir-ne el bon desenvolupament.

SEAT no es fa responsable de la informació continguda a les xarxes socials a les quals l’usuari pugui accedir, ja que aquestes xarxes disposen de polítiques de privacitat pròpies sobre les quals l’empresa no té cap control.

SEAT queda exonerada de tota responsabilitat pel funcionament correcte d’aquestes xarxes, per la veracitat i legalitat del contingut o la informació aliena a SEAT a la qual es pugui accedir a través d’aquestes, així com per qualsevol dany que pugui patir l’usuari derivat de l’ús de les seves dades. 

Si un tribunal o òrgan administratiu competent determina que alguna de les clàusules d’aquestes bases legals és invàlida, il·legal, nul·la o anul·lable, serà eliminada d’aquest document, sense que pugui afectar la resta de clàusules que s’hi inclouen.

SEAT queda eximida de qualsevol mena de responsabilitat a partir del moment en què el guanyador accepti i gaudeixi del Premi. El guanyador del Premi no podrà emprendre cap mena d’acció legal contra SEAT per cap motiu derivat de l’ús o gaudi del Premi.
 

15.ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La simple participació en aquesta Promoció implica l’acceptació d’aquestes bases legals, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part d’aquestes implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència, l’entitat organitzadora quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.
 

16.RESOLUCIÓ DE LES CONTROVÈRSIES I LEGISLACIÓ APLICABLE

SEAT i els participants de la Promoció, d’acord mutu i amb renúncia expressa al seu propi fur, acorden que qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquestes bases legals serà resolta pels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, de conformitat amb les lleis comunes espanyoles.

 

 

Bases Legals de la Promoció “#LISTENINGROOM CON MISHIMA” de SEAT, SA

1. ENTITAT ORGANITZADORA, ÀMBIT TEMPORAL, TERRITORIAL I PARTICIPANTS

L’entitat mercantil SEAT, SA (d'ara endavant, “SEAT”) amb domicili social a Autovia A-2, km 585, Martorell (08760), Barcelona, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 23662, foli 1, full número B-56-855, amb NIF A-28049161, organitzarà la promoció “#Listeningroom con Mishima” (d'ara endavant, la “Promoció”) al territori espanyol, des del dia 19 d’octubre de 2020 a les 00.01 h fins al dia 27 d’octubre de 2020 a les 23.59 h (d'ara endavant, el “Període de Vigència”). 

Podran participar en la Promoció totes aquelles persones físiques residents a Espanya i majors d’edat.

No podran participar en aquesta Promoció els treballadors de SEAT, així com de les seves empreses col·laboradores. Tampoc hi podran participar totes aquelles persones que hagin intervingut de forma directa o indirecta en l’elaboració de la Promoció, ni els seus familiars de primer grau per consanguinitat o afinitat. 

SEAT estableix que el dret de participació en aquesta Promoció és totalment gratuït.
 

2. OBJECTE

La Promoció té com a objectiu posicionar SEAT en l’àmbit cultural i musical a escala nacional. Amb aquesta finalitat, s'atorga el premi detallat a la Base Cinquena (el “Premi”) entre els participants que, durant el Període de Vigència de la Promoció, compleixin amb les condicions i requisits establerts en aquestes bases legals. 
 

3. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Adquirirà la condició de participant tota persona física que compleixi els requisits següents:

 1. Tota persona major d’edat, amb domicili a Espanya, que hagi emplenat tota la informació sol·licitada mitjançant el formulari creat per a aquest efecte (https://a.cstmapp.com/p/899400).
 2. L’acceptació expressa d’aquestes bases legals és condició necessària per participar en la Promoció i, en conseqüència, per poder obtenir els premis. 
 3. La identitat dels participants que siguin premiats es podrà comprovar a través de documents oficials (DNI, passaport, carnet de conduir, etc.) en qualsevol moment, també abans i durant l'entrega dels premis. 


4. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

 • a) Cada participant haurà d’emplenar correctament el formulari de registre proporcionat amb les seves dades (nom, cognom, número de telèfon, adreça electrònica).
 • b) Acceptar aquestes bases i complir amb les condicions de participació descrites en aquestes. 

Per seleccionar els guanyadors, SEAT crearà un fitxer automàtic amb les dades de tots els participants que hagin emplenat totalment el formulari en línia. En aquest formulari hi haurà numerades, a raó d’una per línia i per ordre cronològic, totes les inscripcions rebudes correctament a través del formulari habilitat per a aquesta Promoció.  

Se seleccionaran 10 guanyadors d’entre tots els participants, que seran els corresponents als números seleccionats aleatòriament.   

Quedarà com a reserva el número consecutiu del guanyador i els successius en cas que la primera reserva no accepti el Premi. Hi haurà un màxim de 3 reserves per a cada guanyador.
 

5. PREMIS

El Premi consisteix en una entrada doble per acudir presencialment a CASA SEAT a escoltar el disc reeditat de MISHIMA el dia 6 de novembre a les 18.30 h, valorada en 40 €.

Hi haurà un total de 10 guanyadors, que rebran 2 entrades per assistir amb una acompanyant, de manera que el cost total de les 20 entrades és de 800 €. 

El Premi no inclou altres despeses que el guanyador faci per a la participació en la Promoció (ni transport, allotjament o dietes, per exemple). En cap cas el Premi serà susceptible de ser canviat pel seu valor en metàl·lic, i en queda totalment prohibida la venda o comercialització.  

El Premi serà personal i intransferible.

SEAT es reserva el dret d’adoptar les mesures correctives i prendre aquelles decisions raonables que siguin necessàries per solucionar les incidències que puguin sorgir durant el transcurs de la Promoció per garantir-ne el bon desenvolupament.

Les obligacions de SEAT respecte de l'entrega dels premis acaben amb l’entrega d'aquests als guanyadors. 
 

6. ACCIONS DE MÀRQUETING PER PUBLICITAR LA PROMOCIÓ

La Promoció es donarà a conèixer mitjançat un newsletter i les xarxes socials de CASA SEAT. 
 

7. COMUNICACIÓ DEL RESULTAT DEL SORTEIG I ENTREGA DELS PREMIS

SEAT es posarà en contacte amb els guanyadors mitjançant trucada telefònica una vegada s’hagi verificat que els participants compleixen amb totes les condicions de la Promoció. És responsabilitat dels participants mantenir els canals de comunicació telefònica disponibles. 

Si no s’obté resposta a la primera trucada telefònica, s’intentarà localitzar el guanyador dos cops més al mateix número de telèfon, tot durant les 24 hores posteriors a la realització del sorteig. Una vegada s’hagi trucat tres vegades sense obtenir cap resposta, aquesta persona perdrà el dret a premi i SEAT l’assignarà al guanyador següent per ordre d’extracció. En cas que els altres guanyadors i suplents, al seu torn, no acceptin o renunciïn al Premi en el mateix termini establert, el Premi serà declarat desert.

El guanyador ha de presentar el seu DNI i el del seu acompanyant per accedir a l'esdeveniment.

Les obligacions de SEAT respecte de l'entrega del Premi acaben amb l’entrega d'aquest al guanyador. 
 

8. FRAU

En el cas que SEAT o qualsevol entitat lligada professionalment a aquesta Promoció detectin qualsevol anomalia o sospitin que un participant està impedint el desenvolupament normal d’aquesta Promoció, alterant il·legalment el seu registre o la seva participació mitjançant qualsevol procediment tècnic o informàtic per així falsejar la seva participació, SEAT podrà de forma unilateral eliminar la inscripció d’aquesta participació. 

Referent a això, és important afegir que SEAT ha habilitat els suports tecnològics necessaris per detectar qualsevol possible actuació fraudulenta, anòmala o dolosa que pretengui alterar la participació en aquesta Promoció amb l’objectiu d’aconseguir un Premi de forma il·lícita. Per tant, SEAT es reserva el dret d’eliminar del registre qualsevol participant que evidenciï o del qual sospiti una actuació irregular en el sentit descrit, sense cap notificació.
 

9. FORÇA MAJOR

SEAT es reserva el dret de prorrogar, modificar, cancel·lar o deixar en suspens aquesta Promoció o d’adoptar les mesures raonables que siguin necessàries si concorren causes de força major o causes no imputables a SEAT. 

En cas que, per les causes referides, sigui necessari canviar la data de la Promoció, SEAT comunicarà la nova data a tots els participants per correu electrònic o per altres mitjans que tingui a la seva disposició.

En qualsevol cas, SEAT quedarà eximida de tota obligació de compensació als participants, si ocorren les causes referides o si per imperatiu legal se suspèn o es cancel·la la Promoció; situació que comunicarà de forma convenient als participants tan aviat com sigui possible. 
 

10. RETENCIONS A COMPTE 

Al Premi d’aquesta Promoció li és aplicable la Llei 35/2006 de 28 de novembre per la qual s’aprova l’impost sobre la renda de les persones físiques, i el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques aprovat pel Reial Decret 439/2007 en la seva redacció donada pel RD 2004/2009.

De conformitat amb la citada normativa, s’informa els participants d’aquesta Promoció que els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció o ingrés a compte de l’IRPF sempre que el valor del premi a l'efecte de retencions del premi sigui superior a 300 €. 

A fi de la realització de l’ingrés a compte, es comunica que el valor del mercat per als premis en espècie és igual al valor d’adquisició, incrementat en un vint per cent (20 %), segons estableix l’article 105.1 del Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

En relació amb l'anterior i en compliment de la normativa legal vigent, si escau, SEAT practicarà el corresponent ingrés a compte sobre el valor del Premi entregat i, en el seu moment, expedirà la certificació oportuna que faciliti al participant premiat el compliment de les seves obligacions fiscals en haver d’incorporar a la seva declaració de l’IRPF el rendiment consistent en el premi rebut, amb la resta de les rendes que pugui percebre, i de la quota total de la qual es podrà deduir com ja ingressada la quantitat que consti en aquesta certificació d’ingrés a compte, tot això tal com estableix la Llei 35/2006, de 28 de novembre. En conseqüència, SEAT només assumeix davant del contribuent la seva obligació legal d’efectuar l’ingrés a compte, i és de compte del contribuent el compliment de les seves obligacions tributàries respectives. 


11. DRETS D’IMATGE

Els guanyadors de la Promoció autoritzen SEAT per tal que pugui captar i reproduir per qualsevol mitjà la seva imatge (inclosos el nom i la veu), amb motiu de la seva condició de guanyador de la Promoció, i aquesta autorització compren la captació, explotació, reproducció, publicació, transformació i comunicació pública (així com la posada a disposició del públic) de la seva imatge (i/o nom i veu) per qualsevol mitjà o suport, analògic o digital, arreu del món, amb caràcter gratuït i durant el termini màxim de durada dels drets, inclòs a títol enunciatiu qualsevol mitjà de comunicació, mitjans impresos, audiovisuals, digitals, premsa, ràdio, Internet, xarxes socials, etc., així com en campanyes de màrqueting relacionades amb els premis rebuts, sense dret a cap contraprestació addicional. 

Aquesta autorització comprèn l’ús del nom, imatge i veu per a qualsevol finalitat en el marc d’aquesta Promoció (sigui comercial, promocional o d’altra mena) en qualsevol mitja, analògic o digital, i inclou el seu ús en qualsevol mitjà de comunicació, per a tothom, amb caràcter gratuït i durant el termini màxim de durada dels drets referits.  

Sense perjudici de l’anterior, SEAT no estarà en cap cas obligat a utilitzar les imatges, noms i/o veu dels guanyadors, i podrà utilitzar-les parcialment o no, elegir les fotografies, imatges i/o realitzar els talls i/o adaptacions que consideri convenients en cada cas. 

L’autorització i la cessió efectuades en aquesta base s'efectuen a títol gratuït, i els participants accepten expressament no percebre cap remuneració per aquest concepte diferent, si escau, de l’entrega del Premi al guanyador. 
 

12. PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat del responsable:

SEAT, SA, amb CIF A-28049161

Adreça:

Autovia A-2, km 585, Martorell (Barcelona)

Adreça electrònica:

seat-responde@seat.es

Dades de contacte del
Delegat de Protecció de Dades:

dataprotection@seat.es


Amb quina finalitat tractem les seves dades?

SEAT tractarà les dades personals facilitades per vostè amb la finalitat principal de gestionar la seva participació en la Promoció (que inclou, a títol enunciatiu però no limitatiu, contactar amb els guanyadors, comprovar que compleixen amb les condicions per ser participants i guanyadors i, si és el cas, entrega del Premi) i, en el cas que doni el consentiment, enviar-li comunicacions relacionades amb novetats de CASA SEAT.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució d’un contracte consistent a gestionar correctament la seva participació en aquesta Promoció amb relació al que es preveu en aquestes bases legals. 

Pel que fa a l'enviament de comunicacions relacionades amb novetats de CASA SEAT, la base legal que legitima aquest tractament és el consentiment exprés que ha prestat. Pot retirar aquest consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. 


A quins destinataris es comunicaran les dades?

En cas de resultar guanyador, les seves dades poden ser cedides a empreses del sector de l’hoteleria, transport i/o oci. Així mateix, SEAT podrà comunicar les seves dades per al compliment de les obligacions legals que corresponguin en cada cas.

De forma addicional, l’informem que SEAT contracta la seva infraestructura virtual segons un model de “computació en núvol” a través de Salesforce.com Inc., domiciliada a The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, EUA, i ostenta per a això l’autorització preceptiva prèvia de la Directora de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Durant quant de temps conservarem les seves dades?

SEAT conservarà les seves dades mentre duri aquesta Promoció i, en qualsevol cas, mentre no en sol·liciti la supressió, així com el temps necessari per complir amb les obligacions legals que corresponguin en cada cas, d’acord amb cada tipologia de dades (5 anys per a la informació vinculada a la participació en la Promoció). 
 

Quins són els seus drets com a titular de les dades?

Dret

Contingut

Canals d’atenció

Accés

Podrà obtenir una confirmació de si SEAT tracta les seves dades personals, així com consultar les seves dades personals incloses als fitxers de SEAT.

Podrà exercir aquests drets enviant un correu electrònic a seat-responde@seat.es*

*Per a l'exercici dels seus drets haurà d’adjuntar una còpia del seu DNI o un altre document que acrediti la seva identitat, i indicar el dret que vol exercir.

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes, així com completar aquelles que siguin incompletes.

 

Supressió

Podrà sol·licitar eliminar les seves dades personals quan, entre altres motius, no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

 

Oposició

Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. SEAT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els supòsits següents:

Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades;

 • Quan el tractament és lícit, vostè s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti la limitació del seu ús;
 • Quan SEAT no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessiti per a l'exercici o defensa de reclamacions;
 • Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

 

Portabilitat

Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s’han obtingut de la seva relació contractual amb SEAT, així com transmetre-les a una altra entitat.

 

 

Si considera que SEAT no ha tractat les seves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la pàgina web www.aepd.es.

 

 

L’exercici d'aquests drets és gratuït.

 


13. RESPONSABILITAT DE SEAT

Sense limitar en cap mesura els drets reconeguts als consumidors per les disposicions que resultin aplicables, SEAT declina qualsevol responsabilitat per la pèrdua o demora de qualsevol participació per qualsevol interrupció, falta temporal de disponibilitat o de continuïtat de funcionament, problema en la transmissió, pèrdua d’informació, frau, desperfecte a la xarxa, problema de funcionament de software, error d’accés, de comunicació o de resposta o alteració de la Promoció per problemes tècnics o d'altra naturalesa que escapin al seu control o que siguin imputables a operadors de xarxa, prestadors de serveis intermediaris o tercers. 

Els participants d'aquesta Promoció exoneren SEAT, de la forma més àmplia que en dret procedeixi i sense limitar de cap manera els seus drets a consumidors, per qualsevol mena de responsabilitat, sanció, reclamació, demanda o causa civil, mercantil, penal, administrativa, incloses indemnitzacions de qualsevol naturalesa i/o índole, despeses o costos (amb expressa inclusió dels honoraris de lletrats i procuradors).

Sense limitar en cap mesura l’aplicació de les garanties i drets reconeguts als consumidors a la normativa aplicable, SEAT no es fa responsable de l’ús negligent o il·lícit dels Premis per part dels participants i no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol mena que puguin patir els guanyadors o tercers a conseqüència de l’ús dels Premis. 

SEAT es reserva el dret d’adoptar les mesures correctives i prendre aquelles decisions raonables que siguin necessàries per solucionar les incidències que puguin sorgir durant el transcurs de la Promoció per garantir-ne el bon desenvolupament.

SEAT no es fa responsable de la informació continguda a les xarxes socials a les quals l’usuari pugui accedir, ja que aquestes xarxes disposen de polítiques de privacitat pròpies sobre les quals l’empresa no té cap control.

SEAT queda exonerada de tota responsabilitat pel funcionament correcte d'aquestes xarxes, per la veracitat i legalitat del contingut o la informació aliena a SEAT a la qual es pugui accedir a través d’aquestes, així com per qualsevol dany que pugui patir l’usuari derivat de l’ús de les seves dades.  

Si un tribunal o òrgan administratiu competent determina que alguna de les clàusules d’aquestes bases legals és invàlida, il·legal, nul·la o anul·lable, serà eliminada d'aquest document, sense que pugui afectar la resta de clàusules que s’hi inclouen. 

SEAT queda eximida de qualsevol mena de responsabilitat a partir del moment en què el guanyador accepti i gaudeixi del Premi. El guanyador del Premi no podrà emprendre cap mena d’acció legal contra SEAT per cap motiu derivat de l’ús o gaudi del Premi.
 

14. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La simple participació en aquesta Promoció implica l'acceptació d’aquestes bases legals, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part d'aquestes implicarà l'exclusió del participant i, com a conseqüència, l’entitat organitzadora quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.
 

15. RESOLUCIÓ DE LES CONTROVÈRSIES I LEGISLACIÓ APLICABLE

SEAT i els participants de la Promoció, d'acord mutu i amb renúncia expressa al seu propi fur, acorden que qualsevol qüestió litigiosa derivada d'aquestes bases legals serà resolta pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, de conformitat amb les lleis comunes espanyoles.

Bases legals de la Promoció “LA CAJA ROJA, ANTONI CAMPAÑÀ” de SEAT, SA

BASE PRIMERA. ENTITAT ORGANITZADORA, ÀMBIT TEMPORAL, TERRITORIAL I PARTICIPANTS

L’entitat mercantil SEAT, SA (d’ara endavant, “SEAT”), amb domicili social a Autovia A-2, km. 585, Martorell (08760), Barcelona, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 23662, foli 1, full número B-56-855, amb NIF A-28049161, organitzarà la promoció “La Caja Roja, Antoni Campañà” (d’ara endavant, la “Promoció”) al territori espanyol, des del dia 24 de març de 2021 a les 00.01 h fins al dia 23 de maig de 2021 a les 23.59 h (d’ara endavant, el “Període de Vigència”).

Podran participar en la Promoció totes aquelles persones físiques residents a Espanya i majors d’edat.

No podran participar en aquesta Promoció els treballadors de SEAT, així com de les seves empreses col·laboradores. Tampoc hi podran participar totes aquelles persones que hagin intervingut de forma directa o indirecta en l’elaboració de la Promoció, ni els seus familiars de primer grau per consanguinitat o afinitat.

SEAT estableix que el dret de participació en aquesta Promoció és totalment gratuït.
 

BASE SEGONA. OBJECTE

La Promoció té com a objectiu posicionar SEAT en l’àmbit cultural a escala nacional. Amb aquesta finalitat, s’atorga el premi detallat a la Base Cinquena (el “Premi”) entre els participants que, durant el Període de Vigència de la Promoció, compleixin amb les condicions i requisits establerts en aquestes bases legals.
 

BASE TERCERA. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Adquirirà la condició de participant tota persona física que compleixi els requisits següents:

 1. Tota persona major d’edat, amb domicili a Espanya, que hagi emplenat tota la informació sol·licitada mitjançant el formulari creat per a aquest efecte (https://events.yumiwi.io/sorteo-campana/registration#/).
 2. L’acceptació expressa d’aquestes bases legals és condició necessària per participar en la Promoció i, en conseqüència, per poder obtenir els Premis.

Un sistema informàtic adjudicarà un número seqüencial de l’ordre d’inscripció a cada formulari segons el moment en què es porti a terme la inscripció.

Cada participant tindrà una única participació i, per tant, només es realitzarà una inscripció. Qualsevol duplicitat es controlarà mitjançant un sistema de seguretat informàtica, de manera que només s’admetrà una (1) inscripció per participant i quedaran anul·lades les inscripcions addicionals que pugui realitzar un mateix participant.

Es crearà un únic fitxer amb tots els participants que emplenin el formulari d’inscripció i reuneixin tots i cadascun dels requisits establerts a la Base Primera.

La identitat dels participants que siguin premiats es podrà comprovar a través de documents oficials (DNI, passaport, carnet de conduir, etc.) en qualsevol moment, també abans i durant l’entrega dels Premis.
 

BASE QUARTA. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ I CRITERIS DE SELECCIÓ

La Promoció es desenvoluparà mitjançant un sorteig. Aquest sorteig es realitzarà entre tots els participants que compleixin amb les condicions i requisits que s’esmenten tot seguit:

Cada participant haurà d’emplenar correctament el formulari de registre proporcionat amb les seves dades (nom, cognom, número de telèfon, adreça electrònica). La documentació exigida haurà d’estar actualitzada, contenir dades verídiques i ser conforme a les exigències de la Promoció. La introducció d’informació incorrecta o incompleta per inscriure’s a la Promoció pot impedir que SEAT es posi en contacte amb el participant. Per evitar aquesta situació, totes les dades personals i la resta d’informació que proporcioni el participant hauran de ser precises i estar actualitzades. S’entendrà que SEAT estarà autoritzat per tractar aquestes dades d’acord amb els termes i l’objecte descrits en aquest document.

SEAT, segons el seu criteri exclusiu, podrà ampliar la fase d’inscripció.

Cada participant, a més, haurà d’acceptar aquestes bases i complir amb les condicions de participació que s’hi descriuen.

La participació en aquesta Promoció està limitada a una sola inscripció o registre per persona.

Per seleccionar els guanyadors, SEAT crearà un fitxer informàtic amb les dades de tots els participants que, complint amb els requisits exigits en aquestes bases legals, hagin emplenat totalment el formulari en línia. En aquest formulari hi haurà numerades, a raó d’una per línia i per ordre cronològic, totes les inscripcions rebudes correctament a través del formulari habilitat per a aquesta Promoció.

Se seleccionaran aleatòriament 8 guanyadors d’entre tots els participants, que seran els corresponents als primers números seleccionats aleatòriament. 

Quedarà com a reserva el número consecutiu del guanyador i els successius en cas que la primera reserva no accepti el Premi. Hi haurà un màxim de 3 reserves per a cada guanyador.

En cas que els guanyadors o, al seu torn, els suplents no fossin localitzats per causes alienes a SEAT, no acceptessin o renunciessin el Premi d’acord amb el procés establert per al seu lliurament descrit a la Base Setena, el Premi quedarà desert.

SEAT farà públic el nom dels guanyadors al web de CASA SEAT (https://www.casa.seat/es/legal.html). Així mateix, SEAT es posarà en contacte amb els guanyadors mitjançant trucada telefònica.
 

BASE CINQUENA. PREMIS

El Premi consisteix en un exemplar físic del llibre fotogràfic La Caja Roja: La Guerra Civil fotografiada por Antoni Campañà, valorat en 29,50 €.

Hi haurà un total de 8 guanyadors, que podran recollir a CASA SEAT el seu exemplar, de manera que el valor total dels 8 exemplars és de 236 €. 

El Premi no inclou altres despeses que el guanyador faci per a la participació en la Promoció (ni transport, allotjament o dietes, per exemple). En cap cas el Premi serà susceptible de ser canviat pel seu valor en metàl·lic, i en queda totalment prohibida la venda o comercialització.

El Premi serà personal i intransferible.

SEAT es reserva el dret d’adoptar les mesures correctives i prendre aquelles decisions raonables que siguin necessàries per solucionar les incidències que puguin sorgir durant el transcurs de la Promoció per garantir-ne el bon desenvolupament.

Sens perjudici de l’anterior i per causes de força major no imputables a SEAT, SEAT es reserva el dret exclusiu de modificar la naturalesa i la quantia del Premi objecte d’aquesta Promoció i d’ajustar-lo a les eventualitats que es puguin produir.

Les obligacions de SEAT respecte de l’entrega dels Premis acaben amb l’entrega d’aquests als guanyadors.
 

BASE SISENA. ACCIONS DE MÀRQUETING PER PUBLICITAR LA PROMOCIÓ

La Promoció es donarà a conèixer mitjançant un newsletter, el lloc web i les xarxes socials de CASA SEAT, així com per mitjans publicitaris.
 

BASE SETENA. COMUNICACIÓ DEL RESULTAT DEL SORTEIG I ENTREGA DELS PREMIS

Els Premis s’assignaran el dia 24 de maig de 2021 en finalitzar la Promoció.

SEAT es posarà en contacte amb els guanyadors mitjançant trucada telefònica una vegada s’hagi verificat que el participant compleix amb totes les condicions de la Promoció. És responsabilitat dels participants mantenir els canals de comunicació telefònica disponibles.

Si no s’obté resposta a la primera trucada telefònica, s’intentarà localitzar el guanyador dos cops més al mateix número de telèfon, tot durant les 24 hores posteriors a la realització del sorteig. Una vegada s’hagi trucat tres vegades sense obtenir cap resposta, aquesta persona perdrà el dret a Premi i SEAT l’assignarà al guanyador següent per ordre d’extracció. En cas que els altres guanyadors i suplents, al seu torn, no acceptin o renunciïn al Premi en el mateix termini establert, el Premi serà declarat desert.

Quan SEAT hagi notificat al guanyador l’obtenció del Premi, li enviarà un correu electrònic informant-lo dels detalls del Premi i el guanyador haurà de confirmar a través d’aquest correu electrònic l’acceptació del Premi. En cas que no ho fes en el termini indicat expressament al correu electrònic, es procedirà de manera idèntica a allò especificat al paràgraf immediatament anterior. El guanyador haurà de ser clar i concís en el moment de l’acceptació del Premi, responent expressament “ACCEPTO / NO ACCEPTO”.

El guanyador haurà de presentar el seu DNI per recollir el seu exemplar del llibre a CASA SEAT (Passeig de Gràcia, 109, Barcelona) abans del 15 de juny de 2021.

Les obligacions de SEAT respecte de l’entrega del Premi acaben amb l’entrega d’aquest al guanyador.
 

BASE VUITENA. FRAU

En cas que SEAT o qualsevol entitat lligada professionalment a aquesta Promoció detectin qualsevol anomalia o sospitin que un participant està impedint el desenvolupament normal d’aquesta Promoció, alterant il·legalment el seu registre o la seva participació mitjançant qualsevol procediment tècnic o informàtic per així falsejar la seva participació, SEAT podrà de forma unilateral eliminar la inscripció d’aquesta participació, sense cap notificació a l’interessat.

Referent a això, és important afegir que SEAT ha habilitat els suports tecnològics necessaris per detectar qualsevol possible actuació fraudulenta, anòmala o dolosa que pretengui alterar la participació en aquesta Promoció amb l’objectiu d’aconseguir un Premi de forma il·lícita. Per tant, SEAT es reserva el dret d’eliminar del registre qualsevol participant que evidenciï o del qual sospiti una actuació irregular en el sentit descrit, sense cap notificació.
 

BASE NOVENA. FORÇA MAJOR

SEAT es reserva el dret de prorrogar, modificar, cancel·lar o deixar en suspens aquesta Promoció o d’adoptar les mesures raonables que siguin necessàries si concorren causes de força major o causes no imputables a SEAT.

En cas que, per les causes referides, sigui necessari canviar la data de la Promoció, SEAT comunicarà la nova data a tots els participants per correu electrònic o per altres mitjans que tingui a la seva disposició.

En qualsevol cas, SEAT quedarà eximida de tota obligació de compensació als participants, si ocorren les causes referides o si per imperatiu legal se suspèn o es cancel·la la Promoció, situació que comunicarà de forma convenient als participants tan aviat com sigui possible.
 

BASE DESENA. RETENCIONS A COMPTE

Al Premi d’aquesta promoció li és aplicable la Llei 35/2006 de 28 de novembre per la qual s’aprova l’impost sobre la renda de les persones físiques, i el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques aprovat pel Reial decret 439/2007 en la seva redacció donada pel RD 2004/2009.

De conformitat amb la citada normativa, s’informa els participants d’aquesta Promoció que els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció o ingrés a compte de l’IRPF sempre que el valor del premi a l’efecte de retencions del premi sigui superior a 300 euros.

A fi de la realització de l’ingrés a compte, es comunica que el valor del mercat per als premis en espècie és igual al valor d’adquisició, incrementat en un vint per cent (20 %), segons estableix l’article 105.1 del Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

En relació amb l’anterior i en compliment de la normativa legal vigent, si escau, SEAT practicarà el corresponent ingrés a compte sobre el valor del Premi entregat i, en el seu moment, expedirà la certificació oportuna que faciliti al participant premiat el compliment de les seves obligacions fiscals en haver d’incorporar a la seva declaració de l’IRPF el rendiment consistent en el Premi rebut, amb la resta de les rendes que pogués percebre, i de la quota total del qual es podrà deduir com ja ingressada la quantitat que consti en aquesta certificació d’ingrés a compte, tot això tal com estableix la Llei 35/2006, de 28 de novembre. En conseqüència, SEAT només assumeix davant del contribuent la seva obligació legal d’efectuar l’ingrés a compte, i és de compte del contribuent el compliment de les seves obligacions tributàries respectives.
 

BASE ONZENA. DRETS D’IMATGE

Els participants en la Promoció autoritzen SEAT perquè pugui utilitzar el seu nom i imatge de perfil de les xarxes socials per promocionar la seva participació en la Promoció a través de les pàgines web i els perfils a les xarxes socials de SEAT.

Els guanyadors de la Promoció autoritzen SEAT per tal que pugui utilitzar, captar i reproduir per qualsevol mitjà la seva imatge (inclosos el nom i la veu), amb motiu de la seva condició de guanyador de la Promoció, i aquesta autorització compren la captació, explotació, reproducció, publicació, transformació i comunicació pública (així com la posada a disposició del públic) de la seva imatge (i/o nom i veu) per qualsevol mitjà o suport, analògic o digital, per a tothom, amb caràcter gratuït i durant el termini màxim de durada dels drets, inclòs a títol enunciatiu qualsevol mitjà de comunicació, mitjans impresos, audiovisuals, digitals, premsa, ràdio, Internet, xarxes socials, etc., així com en campanyes de màrqueting relacionades amb els premis rebuts, sense dret a cap contraprestació addicional.

Aquesta autorització comprèn l’ús del nom, imatge i veu per a qualsevol finalitat en el marc d’aquesta Promoció (sigui comercial, promocional o d’altra mena) en qualsevol mitjà, analògic o digital, i inclou el seu ús en qualsevol mitjà de comunicació, per a tothom, amb caràcter gratuït i durant el termini màxim de durada dels drets referits.

Sens perjudici de l’anterior, SEAT no estarà en cap cas obligat a utilitzar les imatges, noms i/o veu dels guanyadors, i podrà utilitzar-les parcialment o no, elegir les fotografies, imatges i/o realitzar els talls i/o adaptacions que consideri convenients en cada cas.

L’autorització i la cessió efectuades en aquesta base s’efectua a títol gratuït, i els participants accepten expressament no percebre cap remuneració per aquest concepte diferent, si escau, de l’entrega del Premi al guanyador.
 

BASE DOTZENA - PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat del responsable: 

SEAT, SA, amb CIF A-28049161

Adreça:

Autovia A-2, km. 585, Martorell (Barcelona)

Adreça electrònica:

seat-responde@seat.es 

Dades de contacte del Delegat
de Protecció de Dades:

dataprotection@seat.es 

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

SEAT tractarà les dades personals facilitades per vostè amb la finalitat principal de gestionar la seva participació en la Promoció (que inclou, a títol enunciatiu però no limitatiu, contactar amb els guanyadors, comprovar que compleixen amb les condicions per ser participants i guanyadors i, si és el cas, per a l’entrega del Premi) i, en cas que doni el consentiment, enviar-li comunicacions relacionades amb novetats de CASA SEAT.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte consistent a gestionar correctament la seva participació en aquesta Promoció amb relació al que es preveu en aquestes bases legals.

Pel que fa a l’enviament de comunicacions relacionades amb novetats de CASA SEAT, la base legal que legitima aquest tractament és el consentiment exprés que ha prestat. Pot retirar aquest consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 

A quins destinataris es comunicaran les dades?

En cas de resultar guanyador, les seves dades poden ser cedides a empreses del sector de l’hoteleria, transport i/o oci. Així mateix, SEAT podrà comunicar les seves dades per al compliment de les obligacions legals que corresponguin en cada cas.

De forma addicional, l’informem que SEAT contracta la seva infraestructura virtual segons un model de “computació en núvol” a través de salesforce.com Inc., domiciliada a The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, EUA, i ostenta per a això l’autorització preceptiva prèvia de la Directora de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

SEAT conservarà les seves dades mentre duri aquesta Promoció i, en qualsevol cas, mentre no en sol·liciti la supressió, així com el temps necessari per complir amb les obligacions legals que corresponguin en cada cas, d’acord amb cada tipologia de dades (5 anys per a la informació vinculada a la participació en la Promoció).

Quins són els seus drets com a titular de les dades?
 

Dret

Contingut

Canals d’atenció

Accés

Podrà obtenir una confirmació de si SEAT tracta les seves dades personals, així com consultar les seves dades personals incloses als fitxers de SEAT.

Podrà exercir aquests drets enviant un correu electrònic a seat-responde@seat.es.*

* Per a l’exercici dels seus drets haurà d’adjuntar una còpia del seu DNI o un altre document que acrediti la seva identitat, i indicar el dret que vol exercir.

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes, així com completar aquelles que siguin incompletes.

Supressió

Podrà sol·licitar eliminar les seves dades personals quan, entre altres motius, no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

Oposició

Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. SEAT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els supòsits següents:

§ Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades;

§ Quan el tractament és lícit, vostè s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti la limitació del seu ús;

§ Quan SEAT no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessiti per a l’exercici o defensa de reclamacions;

§ Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

Portabilitat

Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s’han obtingut de la seva relació contractual amb SEAT, així com transmetre-les a una altra entitat.

Si considera que SEAT no ha tractat les seves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la pàgina web www.aepd.es.

L’exercici d’aquests drets és gratuït.

BASE TRETZENA. RESPONSABILITAT DE SEAT

SEAT es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquesta Promoció si concorreguessin circumstàncies excepcionals que n’impedeixin la realització, comunicant aquestes circumstàncies de manera que s’eviti qualsevol perjudici per als participants en la Promoció.

Sense limitar en cap mesura els drets reconeguts als consumidors per les disposicions que resultin aplicables, SEAT declina qualsevol responsabilitat per la pèrdua o demora de qualsevol participació per qualsevol interrupció, falta temporal de disponibilitat o de continuïtat de funcionament, problema en la transmissió, pèrdua d’informació, frau, desperfecte a la xarxa, problema de funcionament de software, error d’accés, de comunicació o de resposta o alteració de la Promoció per problemes tècnics o d’altra naturalesa que escapin al seu control o que siguin imputables a operadors de xarxa, prestadors de serveis intermediaris o tercers.

Els participants d’aquesta Promoció exoneren SEAT, de la forma més àmplia que en dret procedeixi i sense limitar de cap manera els seus drets a consumidors, per qualsevol mena de responsabilitat, sanció, reclamació, demanda o causa civil, mercantil, penal, administrativa, incloses indemnitzacions de qualsevol naturalesa i/o índole, despeses o costos (amb inclusió expressa dels honoraris de lletrats i procuradors).

Sense limitar de cap manera l’aplicació de les garanties i drets reconeguts als consumidors a la normativa aplicable, SEAT no es fa responsable de l’ús negligent o il·lícit dels Premis per part dels participants i no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol mena que puguin patir els guanyadors o tercers a conseqüència de l’ús dels Premis.

SEAT es reserva el dret d’adoptar les mesures correctives i prendre aquelles decisions raonables que siguin necessàries per solucionar les incidències que puguin sorgir durant el transcurs de la Promoció per garantir-ne el bon desenvolupament.

SEAT no es fa responsable de la informació continguda a les xarxes socials a les quals l’usuari pugui accedir, ja que aquestes xarxes disposen de polítiques de privacitat pròpies sobre les quals l’empresa no té cap control.

SEAT queda exonerada de tota responsabilitat pel funcionament correcte d’aquestes xarxes, per la veracitat i legalitat del contingut o la informació aliena a SEAT a la qual es pugui accedir a través d’aquestes, així com per qualsevol dany que pugui patir l’usuari derivat de l’ús de les seves dades.

Si un tribunal o òrgan administratiu competent determina que alguna de les clàusules d’aquestes bases legals és invàlida, il·legal, nul·la o anul·lable, serà eliminada d’aquest document, sense que pugui afectar la resta de clàusules que s’hi inclouen.

SEAT queda eximida de qualsevol mena de responsabilitat a partir del moment en què el guanyador accepti i gaudeixi del Premi. El guanyador del Premi no podrà emprendre cap mena d’acció legal contra SEAT per cap motiu derivat de l’ús o gaudi del Premi.
 

BASE CATORZENA. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La simple participació en aquesta Promoció implica l’acceptació d’aquestes bases legals, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part d’aquestes implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència, l’entitat organitzadora quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.
 

BASE QUINZENA. RESOLUCIÓ DE LES CONTROVÈRSIES I LEGISLACIÓ APLICABLE

SEAT i els participants de la Promoció, d’acord mutu i amb renúncia expressa al seu propi fur, acorden que qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquestes bases legals serà resolta pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, de conformitat amb les lleis comunes espanyoles.

Bases legals de la Promoció “Deforme Semanal Ideal Total en CASA SEAT” de SEAT, SA

BASE PRIMERA. ENTITAT ORGANITZADORA, ÀMBIT TEMPORAL, TERRITORIAL I PARTICIPANTS

L’entitat mercantil SEAT, SA (d’ara endavant, “SEAT”), amb domicili social a Autovia A-2, km. 585, Martorell (08760), Barcelona, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 23662, foli 1, full número B-56-855, amb NIF A-28049161, organitzarà la promoció “Deforme Semanal Ideal Total en CASA SEAT” (d’ara endavant, la “Promoció”) al territori espanyol, des del dia 8 d'abril de 2021 a les 00.01 h fins al dia 15 d'abril de 2021 a les 23.59 h (d’ara endavant, el “Període de Vigència”).

Podran participar en la Promoció totes aquelles persones físiques residents a Espanya i majors d’edat.

No podran participar en aquesta Promoció els treballadors de SEAT, així com de les seves empreses col·laboradores. Tampoc hi podran participar totes aquelles persones que hagin intervingut de forma directa o indirecta en l’elaboració de la Promoció, ni els seus familiars de primer grau per consanguinitat o afinitat.

SEAT estableix que el dret de participació en aquesta Promoció és totalment gratuït.


BASE SEGONA. OBJECTE

La Promoció té com a objectiu posicionar SEAT en l’àmbit cultural a escala nacional. Amb aquesta finalitat, s’atorga el premi detallat a la Base Cinquena (el “Premi”) entre els participants que, durant el Període de Vigència de la Promoció, compleixin amb les condicions i requisits establerts en aquestes bases legals.
 

BASE TERCERA - CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Adquirirà la condició de participant tota persona física que compleixi els requisits següents:

 1. Tota persona major d’edat, amb domicili a Espanya, que hagi emplenat tota la informació sol·licitada mitjançant el formulari creat per a aquest efecte (https://events.yumiwi.io/sorteo-deforme-semanal/registration#/).
 2. L’acceptació expressa d’aquestes bases legals és condició necessària per participar en la Promoció i, en conseqüència, per poder obtenir els Premis.

Un sistema informàtic adjudicarà un número seqüencial de l’ordre d’inscripció a cada formulari segons el moment en què es porti a terme la inscripció.

Cada participant tindrà una única participació i, per tant, només es realitzarà una inscripció. Qualsevol duplicitat es controlarà mitjançant un sistema de seguretat informàtica, de manera que només s’admetrà una (1) inscripció per participant i quedaran anul·lades les inscripcions addicionals que pugui realitzar un mateix participant.

Es crearà un únic fitxer amb tots els participants que emplenin el formulari d’inscripció i reuneixin tots i cadascun dels requisits establerts a la Base Primera.

La identitat dels participants que siguin premiats es podrà comprovar a través de documents oficials (DNI, passaport, carnet de conduir, etc.) en qualsevol moment, també abans i durant l’entrega dels Premis.
 

BASE QUARTA. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ I CRITERIS DE SELECCIÓ

La Promoció es desenvoluparà mitjançant un sorteig. Aquest sorteig es realitzarà entre tots els participants que compleixin amb les condicions i requisits que s’esmenten tot seguit:

Cada participant haurà d’emplenar correctament el formulari de registre proporcionat amb les seves dades (nom, cognom, número de telèfon, adreça electrònica). La documentació exigida haurà d’estar actualitzada, contenir dades verídiques i ser conforme a les exigències de la Promoció. La introducció d’informació incorrecta o incompleta per inscriure’s a la Promoció pot impedir que SEAT es posi en contacte amb el participant. Per evitar aquesta situació, totes les dades personals i la resta d’informació que proporcioni el participant hauran de ser precises i estar actualitzades. S’entendrà que SEAT estarà autoritzat per tractar aquestes dades d’acord amb els termes i l’objecte descrits en aquest document.

SEAT, segons el seu criteri exclusiu, podrà ampliar la fase d’inscripció.

Cada participant, a més, haurà d’acceptar aquestes bases i complir amb les condicions de participació que s’hi descriuen.

Per seleccionar els guanyadors, SEAT crearà un fitxer informàtic amb les dades de tots els participants que, complint amb els requisits exigits en aquestes bases legals, hagin emplenat totalment el formulari en línia. En aquest formulari hi haurà numerades, a raó d’una per línia i per ordre cronològic, totes les inscripcions rebudes correctament a través del formulari habilitat per a aquesta Promoció.

Se seleccionaran aleatòriament 5 guanyadors d’entre tots els participants, que seran els corresponents als primers números seleccionats aleatòriament. 

Quedarà com a reserva el número consecutiu del guanyador i els successius en cas que la primera reserva no accepti el Premi. Hi haurà un màxim de 3 reserves per a cada guanyador.

En cas que els guanyadors o, al seu torn, els suplents no fossin localitzats per causes alienes a SEAT, no acceptessin o renunciessin el Premi d’acord amb el procés establert per al seu lliurament descrit a la Base Setena, el Premi quedarà desert.

SEAT farà públic el nom dels guanyadors al web de CASA SEAT (https://www.casa.seat/es/legal.html). Així mateix, SEAT es posarà en contacte amb els guanyadors mitjançant trucada telefònica.

Guanyadors:
- Ana Juan Navarrete
- Charo Toribio Medina
- Matilde González Carvajal
- Andrea Martin Jorques
- Aina Maria Gomila Terrasa
 

BASE CINQUENA. PREMIS

El Premi consisteix en una entrada doble per assistir presencialment a l'esdeveniment de gravació del podcast Deforme Semanal Ideal Total a CASA SEAT el dia 23 d’abril de 2021, valorada en 10 €.

Hi haurà un total de 5 guanyadors, de manera que el valor total del Premi és de 50 €. El Premi no inclou altres despeses que el guanyador faci per a la participació en la Promoció (ni transport, allotjament o dietes, per exemple). En cap cas el Premi serà susceptible de ser canviat pel seu valor en metàl·lic, i en queda totalment prohibida la venda o comercialització.

El Premi serà personal i intransferible.

SEAT es reserva el dret d’adoptar les mesures correctives i prendre aquelles decisions raonables que siguin necessàries per solucionar les incidències que puguin sorgir durant el transcurs de la Promoció per garantir-ne el bon desenvolupament.

Sens perjudici de l’anterior i per causes de força major no imputables a SEAT, SEAT es reserva el dret exclusiu de modificar la naturalesa i la quantia del Premi objecte d’aquesta Promoció i d’ajustar-lo a les eventualitats que es puguin produir.

El guanyador haurà de presentar el seu DNI i el del seu acompanyant amb caràcter previ a l’inici de l’esdeveniment i per accedir a l’entrada de l’esdeveniment.

Les obligacions de SEAT respecte de l’entrega dels Premis acaben amb l’entrega d’aquests als guanyadors.
 

BASE SISENA. ACCIONS DE MÀRQUETING PER PUBLICITAR LA PROMOCIÓ

La Promoció es donarà a conèixer mitjançant un newsletter, el lloc web i les xarxes socials de CASA SEAT, així com per mitjans publicitaris.
 

BASE SETENA. COMUNICACIÓ DEL RESULTAT DEL SORTEIG I ENTREGA DELS PREMIS

Els Premis s’assignaran el dia 16 d'abril de 2021, en finalitzar la Promoció.

SEAT es posarà en contacte amb els guanyadors mitjançant trucada telefònica una vegada s’hagi verificat que el participant compleix amb totes les condicions de la Promoció. És responsabilitat dels participants mantenir els canals de comunicació telefònica disponibles.

Si no s’obté resposta a la primera trucada telefònica, s’intentarà localitzar el guanyador dos cops més al mateix número de telèfon, tot durant les 24 hores posteriors a la realització del sorteig. Una vegada s’hagi trucat tres vegades sense obtenir cap resposta, aquesta persona perdrà el dret a Premi i SEAT l’assignarà al guanyador següent per ordre d’extracció. En cas que els altres guanyadors i suplents, al seu torn, no acceptin o renunciïn el Premi en el mateix termini establert, el Premi serà declarat desert.

Quan SEAT hagi notificat al guanyador l’obtenció del Premi, li enviarà un correu electrònic informant-lo dels detalls del Premi i el guanyador haurà de confirmar a través d’aquest correu electrònic l’acceptació del Premi. En cas que no ho fes en el termini indicat expressament al correu electrònic, es procedirà de manera idèntica a allò especificat al paràgraf immediatament anterior. El guanyador haurà de ser clar i concís en el moment de l’acceptació del Premi, responent expressament “ACCEPTO / NO ACCEPTO”.

El guanyador ha de presentar el seu DNI i el del seu acompanyant per accedir a l’esdeveniment.

Les obligacions de SEAT respecte de l’entrega del Premi acaben amb l’entrega d’aquest al guanyador.
 

BASE VUITENA. FRAU

En cas que SEAT o qualsevol entitat lligada professionalment a aquesta Promoció detectin qualsevol anomalia o sospitin que un participant està impedint el desenvolupament normal d’aquesta Promoció, alterant il·legalment el seu registre o la seva participació mitjançant qualsevol procediment tècnic o informàtic per així falsejar la seva participació, SEAT podrà de forma unilateral eliminar la inscripció d’aquesta participació, sense cap notificació a l’interessat.

Referent a això, és important afegir que SEAT ha habilitat els suports tecnològics necessaris per detectar qualsevol possible actuació fraudulenta, anòmala o dolosa que pretengui alterar la participació en aquesta Promoció amb l’objectiu d’aconseguir un Premi de forma il·lícita. Per tant, SEAT es reserva el dret d’eliminar del registre qualsevol participant que evidenciï o del qual sospiti una actuació irregular en el sentit descrit, sense cap notificació.
 

BASE NOVENA. FORÇA MAJOR

SEAT es reserva el dret de prorrogar, modificar, cancel·lar o deixar en suspens aquesta Promoció o d’adoptar les mesures raonables que siguin necessàries si concorren causes de força major o causes no imputables a SEAT.

En cas que, per les causes referides, sigui necessari canviar la data de la Promoció, SEAT comunicarà la nova data a tots els participants per correu electrònic o per altres mitjans que tingui a la seva disposició.

En qualsevol cas, SEAT quedarà eximida de tota obligació de compensació als participants, si ocorren les causes referides o si per imperatiu legal se suspèn o es cancel·la la Promoció, situació que comunicarà de forma convenient als participants tan aviat com sigui possible.
 

BASE DESENA. RETENCIONS A COMPTE

Al Premi d’aquesta promoció li és aplicable la Llei 35/2006 de 28 de novembre per la qual s’aprova l’impost sobre la renda de les persones físiques, i el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques aprovat pel Reial decret 439/2007 en la seva redacció donada pel RD 2004/2009.

De conformitat amb la citada normativa, s’informa els participants d’aquesta Promoció que els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció o ingrés a compte de l’IRPF sempre que el valor del premi a l’efecte de retencions del premi sigui superior a 300 euros.

A fi de la realització de l’ingrés a compte, es comunica que el valor del mercat per als premis en espècie és igual al valor d’adquisició, incrementat en un vint per cent (20 %), segons estableix l’article 105.1 del Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

En relació amb l’anterior i en compliment de la normativa legal vigent, si escau, SEAT practicarà el corresponent ingrés a compte sobre el valor del Premi entregat i, en el seu moment, expedirà la certificació oportuna que faciliti al participant premiat el compliment de les seves obligacions fiscals en haver d’incorporar a la seva declaració de l’IRPF el rendiment consistent en el Premi rebut, amb la resta de les rendes que pogués percebre, i de la quota total del qual es podrà deduir com ja ingressada la quantitat que consti en aquesta certificació d’ingrés a compte, tot això tal com estableix la Llei 35/2006, de 28 de novembre. En conseqüència, SEAT només assumeix davant del contribuent la seva obligació legal d’efectuar l’ingrés a compte, i és de compte del contribuent el compliment de les seves obligacions tributàries respectives.
 

BASE ONZENA. DRETS D’IMATGE

Els participants en la Promoció autoritzen SEAT perquè pugui utilitzar el seu nom i imatge de perfil de les xarxes socials per promocionar la seva participació en la Promoció a través de les pàgines web i els perfils a les xarxes socials de SEAT.

Els guanyadors de la Promoció autoritzen SEAT per tal que pugui utilitzar, captar i reproduir per qualsevol mitjà la seva imatge (inclosos el nom i la veu), amb motiu de la seva condició de guanyador de la Promoció, i aquesta autorització compren la captació, explotació, reproducció, publicació, transformació i comunicació pública (així com la posada a disposició del públic) de la seva imatge (i/o nom i veu) per qualsevol mitjà o suport, analògic o digital, per a tothom, amb caràcter gratuït i durant el termini màxim de durada dels drets, inclòs a títol enunciatiu qualsevol mitjà de comunicació, mitjans impresos, audiovisuals, digitals, premsa, ràdio, Internet, xarxes socials, etc., així com en campanyes de màrqueting relacionades amb els premis rebuts, sense dret a cap contraprestació addicional.

Aquesta autorització comprèn l’ús del nom, imatge i veu per a qualsevol finalitat en el marc d’aquesta Promoció (sigui comercial, promocional o d’altra mena) en qualsevol mitjà, analògic o digital, i inclou el seu ús en qualsevol mitjà de comunicació, per a tothom, amb caràcter gratuït i durant el termini màxim de durada dels drets referits.

Sens perjudici de l’anterior, SEAT no estarà en cap cas obligat a utilitzar les imatges, noms i/o veu dels guanyadors, i podrà utilitzar-les parcialment o no, elegir les fotografies, imatges i/o realitzar els talls i/o adaptacions que consideri convenients en cada cas.

L’autorització i la cessió efectuades en aquesta base s’efectua a títol gratuït, i els participants accepten expressament no percebre cap remuneració per aquest concepte diferent, si escau, de l’entrega del Premi al guanyador.
 

BASE DOTZENA. PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat del responsable: 

SEAT, SA, amb CIF A-28049161

Adreça:

Autovia A-2, km. 585, Martorell (Barcelona)

Adreça electrònica:

seat-responde@seat.es 

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades:

dataprotection@seat.es 

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

SEAT tractarà les dades personals facilitades per vostè amb la finalitat principal de gestionar la seva participació en la Promoció (que inclou, a títol enunciatiu però no limitatiu, contactar amb els guanyadors, comprovar que compleixen amb les condicions per ser participants i guanyadors i, si és el cas, per a l’entrega del Premi) i, en cas que doni el consentiment, enviar-li comunicacions relacionades amb novetats de CASA SEAT.
 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte consistent a gestionar correctament la seva participació en aquesta Promoció amb relació al que es preveu en aquestes bases legals.

Pel que fa a l’enviament de comunicacions relacionades amb novetats de CASA SEAT, la base legal que legitima aquest tractament és el consentiment exprés que ha prestat. Pot retirar aquest consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

A quins destinataris es comunicaran les dades?

En cas de resultar guanyador, les seves dades poden ser cedides a empreses del sector de l’hoteleria, transport i/o oci. Així mateix, SEAT podrà comunicar les seves dades per al compliment de les obligacions legals que corresponguin en cada cas.

De forma addicional, l’informem que SEAT contracta la seva infraestructura virtual segons un model de “computació en núvol” a través de salesforce.com Inc., domiciliada a The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, EUA, i ostenta per a això l’autorització preceptiva prèvia de la Directora de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

SEAT conservarà les seves dades mentre duri aquesta Promoció i, en qualsevol cas, mentre no en sol·liciti la supressió, així com el temps necessari per complir amb les obligacions legals que corresponguin en cada cas, d’acord amb cada tipologia de dades (5 anys per a la informació vinculada a la participació en la Promoció).
 

Quins són els seus drets com a titular de les dades?

Dret

Contingut

Canals d’atenció

Accés

Podrà obtenir una confirmació de si SEAT tracta les seves dades personals, així com consultar les seves dades personals incloses als fitxers de SEAT.

Podrà exercir aquests drets enviant un correu electrònic a seat-responde@seat.es.*

* Per a l’exercici dels seus drets haurà d’adjuntar una còpia del seu DNI o un altre document que acrediti la seva identitat, i indicar el dret que vol exercir.

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes, així com completar aquelles que siguin incompletes.

Supressió

Podrà sol·licitar eliminar les seves dades personals quan, entre altres motius, no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

Oposició

Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. SEAT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els supòsits següents:

 • Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades;
 • Quan el tractament és lícit, vostè s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti la limitació del seu ús;
 • Quan SEAT no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessiti per a l’exercici o defensa de reclamacions;
 • Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
   

Portabilitat

Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s’han obtingut de la seva relació contractual amb SEAT, així com transmetre-les a una altra entitat.

Si considera que SEAT no ha tractat les seves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la pàgina web www.aepd.es.

L’exercici d’aquests drets és gratuït

BASE TRETZENA. RESPONSABILITAT DE SEAT

SEAT es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquesta Promoció si concorreguessin circumstàncies excepcionals que n’impedeixin la realització, comunicant aquestes circumstàncies de manera que s’eviti qualsevol perjudici per als participants en la Promoció.

Sense limitar en cap mesura els drets reconeguts als consumidors per les disposicions que resultin aplicables, SEAT declina qualsevol responsabilitat per la pèrdua o demora de qualsevol participació per qualsevol interrupció, falta temporal de disponibilitat o de continuïtat de funcionament, problema en la transmissió, pèrdua d’informació, frau, desperfecte a la xarxa, problema de funcionament de software, error d’accés, de comunicació o de resposta o alteració de la Promoció per problemes tècnics o d’altra naturalesa que escapin al seu control o que siguin imputables a operadors de xarxa, prestadors de serveis intermediaris o tercers.

Els participants d’aquesta Promoció exoneren SEAT, de la forma més àmplia que en dret procedeixi i sense limitar de cap manera els seus drets a consumidors, per qualsevol mena de responsabilitat, sanció, reclamació, demanda o causa civil, mercantil, penal, administrativa, incloses indemnitzacions de qualsevol naturalesa i/o índole, despeses o costos (amb inclusió expressa dels honoraris de lletrats i procuradors).

Sense limitar de cap manera l’aplicació de les garanties i drets reconeguts als consumidors a la normativa aplicable, SEAT no es fa responsable de l’ús negligent o il·lícit dels Premis per part dels participants i no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol mena que puguin patir els guanyadors o tercers a conseqüència de l’ús dels Premis.

SEAT es reserva el dret d’adoptar les mesures correctives i prendre aquelles decisions raonables que siguin necessàries per solucionar les incidències que puguin sorgir durant el transcurs de la Promoció per garantir-ne el bon desenvolupament.

SEAT no es fa responsable de la informació continguda a les xarxes socials a les quals l’usuari pugui accedir, ja que aquestes xarxes disposen de polítiques de privacitat pròpies sobre les quals l’empresa no té cap control.

SEAT queda exonerada de tota responsabilitat pel funcionament correcte d’aquestes xarxes, per la veracitat i legalitat del contingut o la informació aliena a SEAT a la qual es pugui accedir a través d’aquestes, així com per qualsevol dany que pugui patir l’usuari derivat de l’ús de les seves dades.

Si un tribunal o òrgan administratiu competent determina que alguna de les clàusules d’aquestes bases legals és invàlida, il·legal, nul·la o anul·lable, serà eliminada d’aquest document, sense que pugui afectar la resta de clàusules que s’hi inclouen.

SEAT queda eximida de qualsevol mena de responsabilitat a partir del moment en què el guanyador accepti i gaudeixi del Premi. El guanyador del Premi no podrà emprendre cap mena d’acció legal contra SEAT per cap motiu derivat de l’ús o gaudi del Premi.
 

BASE CATORZENA. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La simple participació en aquesta Promoció implica l’acceptació d’aquestes bases legals, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part d’aquestes implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència, l’entitat organitzadora quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.
 

BASE QUINZENA. RESOLUCIÓ DE LES CONTROVÈRSIES I LEGISLACIÓ APLICABLE

SEAT i els participants de la Promoció, d’acord mutu i amb renúncia expressa al seu propi fur, acorden que qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquestes bases legals serà resolta pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, de conformitat amb les lleis comunes espanyoles.