ca:Legal:Avís legal i condicions d’ús inscripció esdeveniments COM/CA

Avís legal i condicions d’ús de la web per a la inscripció als esdeveniments de CASA SEAT

Condicions d'ús

1.     Introducció

SEAT, SAU (d’ara endavant, SEAT), amb domicili social a Autovia A-2, km. 585, Martorell (08760), Barcelona, proveïda de NIF A-28049161, degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 23.662, foli 1, full B-56.855, el correu electrònic de contacte de la qual és: casa.seat@seat.es

SEAT està adherida al Codi de Conducta del Grup SEAT, que es pot consultar aquí.

SEAT és titular de la llicència de tots els drets de propietat intel·lectual o de qualsevol altra mena del portal www.casa.seat (d’ara endavant, el Portal).

Aquestes condicions d’ús (d’ara endavant, les Condicions d’Ús) regulen l’accés i l’ús del Portal. Les persones que accedeixen al Portal (d’ara endavant, Usuaris) reconeixen que han llegit i acceptat quedar vinculades per aquestes Condicions d’Ús i les que estiguin en vigor a cada moment. Així mateix, l’ús del Portal estarà subjecte a qualssevol altres textos legals que regulin qualsevol funcionalitat, servei, procés, aplicació, plataforma o mitjans necessaris per a l’ús del Portal o inclosos en aquest.

Les Condicions d’Ús del Portal estaran disponibles en tot moment a la pàgina principal del Portal perquè es puguin consultar i revisar.

2.     Objecte

A través del Portal els Usuaris es podran inscriure a l’esdeveniment al qual es fa referència al Portal (d’ara endavant, l’Esdeveniment). La participació en l’Esdeveniment pot estar subjecta al compliment de condicions particulars, que els Usuaris hauran de complir obligatòriament. A més a més, SEAT es reserva el dret de comprovar presencialment que l’Usuari compleix els requisits que, en cada cas, hagi de reunir per participar en l’Esdeveniment (per exemple, sol·licitar el DNI per verificar si és major d’edat, o el permís de conduir per comprovar que disposa de carnet de conduir vàlid i vigent, si és necessari per participar l’Esdeveniment).

Els Usuaris hauran de seguir les instruccions que l’organitzadora, o els seus col·laboradors o col·laboradores, facilitin durant l’Esdeveniment.

L’accés al Portal és gratuït. En cas que els serveis que s’ofereixen mitjançant el Portal, o la inscripció a l’Esdeveniment, estiguin sotmesos al pagament d’una tarifa o tinguin un preu, s’informarà prèviament i degudament als Usuaris mitjançant el Portal perquè acceptin els termes econòmics que corresponguin en cada moment.

A més, a través del Portal SEAT oferirà als usuaris informació sobre el Restaurant de CASA SEAT.

Els Usuaris no poden fer servir el Portal per a finalitats no autoritzades.

Els serveis que s’ofereixen a través del Portal poden implicar consum de dades. SEAT no es fa responsable dels costos derivats de la comunicació i l’enviament de dades o de la connexió a Internet en què els Usuaris incorrin. Els Usuaris podran dirigir-se a les seves operadores de telecomunicacions per obtenir-ne més informació.

En aquest sentit, SEAT concedeix als Usuaris una llicència de no exclusivitat, no subllicenciable, i de forma intransferible per a l’ús, les funcionalitats i el contingut del Portal, que estarà subjecte a tots els altres termes establerts en aquestes Condicions d’Ús.

3.     Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Portal (inclosa la informació, els textos, les dades, els gràfics, els dissenys, el programari, les marques i altres continguts del Portal) són titularitat de SEAT o dels seus llicenciadors i llicenciadores. Per tant, queda prohibit l’ús, la reproducció, la transmissió, la transformació, la distribució o l’explotació del Portal o dels seus elements de qualsevol forma per part dels Usuaris, excepte per a aquells usos estrictament necessaris per gaudir dels serveis que es proporcionen a través del Portal i amb finalitats exclusivament privades.

En aquest sentit, SEAT atorga als Usuaris una llicència de no exclusivitat, no subllicenciable, i de forma no transferible per fer servir el Portal, que estarà subjecte als altres termes inclosos en aquestes Condicions d’Ús, així com a qualssevol altres termes d'ús i legislacions aplicables.

Quan els Usuaris descarreguen el programari per fer ús del Portal, tampoc no podran descompilar-lo, desacoblar-lo o fer-ne enginyeria inversa. Així mateix, els Usuaris sempre s’hauran d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que estiguin instal·lats al Portal.

Els Usuaris reconeixen i accepten que l’ús del Portal no suposa la cessió a favor seu de cap dret de propietat intel·lectual o industrial, tals com drets d’autor, marques, dissenys o altres drets del Portal; així com tampoc no constitueix cap autorització per crear desenvolupaments derivats del Portal, excepte per la llicència d’ús limitat que es concedeix als Usuaris per fer servir el Portal en els termes que es preveuen en aquest document.

Els Usuaris concedeixen a SEAT un dret d’ús no exclusiu, il·limitat, íntegre, transferible, gratuït i susceptible de subllicència, sobre les dades que no siguin de caràcter personal, en especial, les dades tècniques o aquelles dades la referència personal de les quals s’hagi suprimit (dades anonimitzades).

4.      Modificacions de les Condicions d’Ús

SEAT es reserva el dret de modificar o actualitzar aquestes Condicions d’Ús en qualsevol moment. S’informarà expressament als Usuaris, en un termini raonable, sobre qualsevol canvi a les Condicions d’Ús del Portal.

En aquest sentit, els Usuaris trobaran la versió vigent d’aquestes Condicions d’Ús al Portal.

5.     Ús incorrecte

Els Usuaris es comprometen a no fer un mal ús del Portal, així com a no fer servir el Portal ni distribuir-hi informació per:

  • Esdeveniments contràries a la llei en vigor, a aquestes Condicions d’Ús, a la moral, els bons costums o l’ordre públic establert amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives de drets i interessos de SEAT o de terceres persones. En particular, els drets d’autor, els noms o les marques registrades, així com els drets de privacitat.
  • Fer servir el Portal o una part en altres llocs web privats o comercials, així com fer un ús comercial del Portal; o establir hiperenllaços o hipervincles al Portal i a cap dels continguts (excepte si es té autorització expressa i per escrit de SEAT).
  • Alterar, copiar, modificar, descompilar, desacoblar o fer-ne enginyeria inversa, fins i tot per a la correcció d’errors, atorgar llicències, arrendar, vendre o imitar el Portal o els continguts.
  • Transmetre un virus o altres components que perjudiquin, limitin o danyin el Portal o qualsevol xarxa connectada, o que interfereixi en l’ús i gaudi del Portal per part d’altres Usuaris.
  • Divulgar, extreure, reutilitzar, reenviar o utilitzar qualsevol forma, totalment o parcial, en qualsevol medi o suport de qualsevol de les parts del Portal que pertany a SEAT sense el seu consentiment previ i exprés.

SEAT es reserva el dret de bloquejar l’accés a certs serveis del Portal a qualsevol Usuari o Usuària que infringeixi aquestes Condicions d’Ús, els drets de terceres persones o la legislació aplicable i, en particular, els compromisos estipulats en aquesta clàusula. SEAT conservarà tots els altres drets addicionals que li corresponguin pel que fa als Usuaris, en especial, els que fan referència a l’inici de procediments penals o civils.

6.     Notificació de possibles infraccions

SEAT respecta els drets de terceres persones i la legislació aplicable. Els Usuaris del Portal estan obligades a fer el mateix. Queda totalment prohibit l’accés al Portal amb finalitats il·lícites o perjudicials i que afectin directament o indirecta a SEAT o a terceres persones.

Si qualsevol persona Usuària detecta un ús del Portal ofensiu o per a finalitats contràries a la legislació vigent, ho haurà de notificar a SEAT immediatament mitjançant el correu electrònic casa.seat@seat.es.

7.     Servei i exclusió de garantia

SEAT farà tot el que sigui raonable per procurar el correcte funcionament del Portal. Tanmateix, SEAT no pot assegurar l’absència d’interrupcions del servei amb la finalitat de fer tasques de reparació o manteniment al Portal, o falta de cobertura o fallada dels equips, o de les xarxes necessàries per transmetre les dades, que són alienes al seu control. SEAT prendrà les mesures adequades per reduir la possibilitat que sorgeixin aquestes interrupcions.

Tot i que SEAT farà tot el que sigui raonable perquè la informació que hi ha al Portal sigui precisa, correcta i estigui actualitzada, s’ha de considerar que la informació només té caràcter indicatiu i, per tant, l’únic objectiu de la qual és constituir un element orientatiu per facilitar dades generals, no informació detallada ni específica sobre els productes i els serveis que apareixen al Portal. En aquest sentit, aquesta informació pot estar subjecta a canvis i no s’ha d’entendre com que representa una oferta sòlida, una promoció o la comercialització de productes o serveis relacionats amb SEAT.

8.     Responsabilitats

Els Usuaris s’obliguen, amb l’accés al Portal, a fer-lo servir segons la llei i responen, davant SEAT i davant de terceres persones, de qualsevol dany o perjudici que puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En aquest sentit, SEAT no es fa responsable de cap dany o alteració als equips dels Usuaris com a resultat de l’accés o de l’ús del Portal.

En qualsevol cas, els Usuaris seran plenament responsables d’aquelles dades o d’aquells continguts que transmetin o comuniquin a SEAT.

SEAT no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin causar als dispositius dels Usuaris (maquinari i programari) o als fitxers o documents que hi estiguin emmagatzemats com a conseqüència de la presència de virus al dispositiu que els Usuaris fan servir per connectar-se als serveis i als continguts del Portal, del mal funcionament d’Internet, avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del Portal motivats per causes alienes a SEAT.

Els serveis que s’ofereixen a través del Portal poden implicar consum de dades. SEAT no es fa responsable dels costos derivats de la comunicació i l’enviament de dades o de la connexió a Internet en què els Usuaris incorrin (per a més informació consulteu el vostre operador).

En aquest Portal hi pot haver enllaços a altres llocs web (fins i tot a xarxes socials) i també hi pot haver informació o serveis obtinguts de terceres persones amb l’objectiu de facilitar l’accés dels Usuaris a la informació d’empreses col·laboradores o patrocinadores. SEAT no es responsabilitza del contingut, del funcionament o de la transmissió rebuda per part d’aquestes terceres persones. SEAT ofereix als Usuaris aquests enllaços i aquesta informació o serveis únicament per a la comoditat dels Usuaris, que són les responsables de llegir i acceptar els termes d’ús i les polítiques de privacitat publicades als llocs web o a les aplicacions vinculades.

Així mateix, SEAT no pot controlar la informació, els continguts, els productes o els serveis que terceres persones faciliten mitjançant enllaços que duen al Portal. En conseqüència, SEAT no assumeix cap mena de responsabilitat que es derivi de l’ús per part dels Usuaris de funcionalitats, tecnologies, serveis o plataformes de terceres persones. En aquest sentit, els Usuaris es comprometen a mantenir SEAT indemne de qualsevol responsabilitat o pagament dels danys i perjudicis com a conseqüència d’infraccions o incidents relacionats amb l’ús d’aquestes funcionalitats, tecnologies, serveis o plataformes de terceres persones, encara que estiguin disponibles a través del Portal.

SEAT no garanteix de cap manera que els Usuaris facin servir el Portal segons la llei, aquestes Condicions d’Ús, la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent. En conseqüència, SEAT no es fa responsable de l’ús que els Usuaris facin del contingut del Portal que pugui suposar una violació de qualsevol classe de norma, nacional o internacional, dels drets de Propietat intel·lectual o industrial o de qualssevol altres drets de terceres persones.

9.     Protecció de dades

SEAT protegirà les dades personals dels Usuaris i només les farà servir en la mesura en què disposi d’una base legal per fer-ho. Els Usuaris trobaran més informació sobre aquest tema a la Política de privacitat del Portal.

10.   Política de cookies i tecnologies similars

Els Usuaris trobaran més informació sobre aquest tema a la Política de Cookies del Portal.

11.   Independència i integració de les clàusules

La il·licitud, invalidesa o ineficàcia de qualsevol de les clàusules d’aquestes Condicions d’Ús no afectarà l’eficàcia de les altres, sempre que els drets i les obligacions de SEAT o dels Usuaris derivades de les Condicions d’Ús no es vegin afectats de forma essencial. S’entén per essencial qualsevol situació que lesioni greument els interessos de qualsevol de les dues parts, o que aquestes Condicions d’Ús recaiguin sobre l’objecte mateix. Aquestes clàusules s’hauran de reemplaçar o integrar-se en altres que, siguin conformes a la llei, responguin a la finalitat de les que s’han substituït.

12.   Disposicions finals, legislació aplicable i tribunals jurisdiccionals competents

Aquestes Condicions d’Ús es regeixen per la legislació espanyola comuna. Si els Usuaris tenen la condició de consumidores, aquestes Condicions d’Ús també estaran subjectes a qualsevol legislació local aplicable.

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir a partir de l’ús o d’aquestes Condicions d’Ús se sotmetrà als tribunals competents de la ciutat de Barcelona (Espanya), i en cas que es tracti d’un Usuari o d’una Usuària que actuï en condició de consumidor o consumidora, el tribunal del domicili que correspongui a aquest Usuari/consumidor o Usuària/consumidora.

Els Usuaris, en cas d’actuar en condició de consumidores, també podran sotmetre qualsevol disputa derivada de o correlacionada amb aquestes Condicions d’Ús a un procediment de resolució de conflictes alternatiu (ADR per les seves sigles en anglès d’Alternative dispute resolution). La llista de plataformes ADR disponibles de la Comissió Europea es pot consultar a l’enllaç següent: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Sense perjudici de l’anterior, SEAT no es compromet ni està obligada a prendre part en processos de resolució de litigis en línia davant de l’òrgan arbitral del consumidor o consumidora.


© SEAT, S.A.U. 2024. Prohibida la reproducció total o parcial. Es reserven tots els drets.