ca:Legal:Nota Legal COM/CA

Nota legal

Condicions d'ús

1.     Introducció

SEAT, S.A.U. (d’ara endavant, “SEAT”) és una entitat espanyola domiciliada a Martorell (Barcelona), autovia A-2, km 585, 08760, amb NIF A-28049161, degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 23662, foli 1, full número B-56855, i amb adreça electrònica de contacte casa.seat@seat.es.

SEAT és la titular de tots els drets de propietat intel·lectual o de qualsevol altre tipus sobre el lloc web www.casa.seat  (d’ara endavant, “Lloc web”), l’accés i l’ús del qual per part dels usuaris (d’ara endavant, “Usuari” o “Usuaris”) se subjecten a aquestes condicions d’ús (d’ara endavant, “Condicions d’ús”) que es complementaran amb qualssevol altres textos legals aplicables.

Us demanem que llegiu atentament les Condicions d’ús. El fet d’accedir al Lloc web i utilitzar els materials que conté implica que heu llegit i accepteu aquestes Condicions d’ús. En cas de no estar d’acord amb tot o part d’aquestes Condicions d’ús, l’Usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar el Lloc web.

2.     Objecte

El Lloc web conté informació i novetats relatives a CASA SEAT. En particular, els Usuaris hi trobaran referències a la ubicació de l’espai CASA SEAT, la finalitat per a la qual va ser creat i serveix, el contingut que inclou, així com una agenda d’esdeveniments de tota mena que se celebren al seu interior o en altres ubicacions.

En aquest sentit, i sense perjudici del que s’exposa en els paràgrafs anteriors, SEAT atorga una llicència no exclusiva, no subllicenciable, ni transferible als Usuaris per utilitzar el Lloc web i les seves respectives funcionalitats, el contingut i altres funcions que hi hagi disponibles, que se subjecten a la resta de termes inclosos en aquestes Condicions d’ús, així com a qualssevol altres termes d’ús i a la normativa aplicable.

3.     Compromisos dels usuaris

Amb caràcter general, l’Usuari s’obliga al compliment d’aquestes Condicions d’ús, així com a complir les advertències especials o instruccions d’ús que contenen i a obrar sempre d’acord amb la llei en vigor, la moral, els bons costums i les exigències de la bona fe i l’ordre públic establert, utilitzant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el Lloc web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el seu funcionament normal, els béns o drets de SEAT, la resta d’Usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga a:

  1. Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades als formularis facilitats per SEAT per a la subscripció a newsletters, la inscripció a esdeveniments, el contacte amb l’equip d’assistència al client o l’accés a certs continguts oferts a través del Lloc web i a mantenir-les actualitzades. SEAT es reserva la facultat, sense perjudici d’altres mesures legals a la seva disposició, de retirar, denegar o suspendre l’accés al Lloc web en cas que les dades proporcionades siguin o puguin ser falses, inexactes o enganyoses. En qualsevol cas, l’Usuari és plenament responsable d’aquelles dades o continguts que transmeti o comuniqui a SEAT. En aquest sentit, l’Usuari assumeix la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut d’aquests.
  2. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat industrial i/o intel·lectual o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercers.
  3. No alterar, copiar, baixar-se, modificar, descompilar, desassemblar, fer enginyeria inversa, atorgar llicències, arrendar, vendre o imitar el Lloc web, els seus continguts o el seu software de base.
  4. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc web cap programa, dades, virus, codi, o mitjançant qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a aquest, a qualsevol dels serveis, o a qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de SEAT, de qualsevol altre Usuari, o, en general, de qualsevol tercer.

4.      Responsabilitats i garanties

SEAT no es fa responsable dels perjudicis que poguessin derivar-se d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a SEAT, que impedeixin o endarrereixin la navegació pel Lloc web, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat d’oferir el servei o permetre l’accés per causes no imputables a SEAT, degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

No obstant això, SEAT declara que ha adoptat i adoptarà, si escau, totes les mesures necessàries dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia per garantir el funcionament correcte del Lloc web i evitar l’existència i la transmissió de virus i altres components danyosos als Usuaris.

SEAT es reserva el dret a interrompre l’accés al Lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, control, manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. SEAT no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Lloc web.

SEAT no es fa responsable per la utilització que l’Usuari faci del contingut del Lloc web que pugui suposar una violació de qualsevol tipus de norma, nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualssevol altres drets de tercers.

SEAT no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin incloure el contingut d’aquestes o altres als quals es pugui accedir a través d’aquestes. SEAT tampoc no es pot considerar responsable de qualssevol danys derivats de la utilització del Lloc web, ni per qualsevol actuació duta a terme a partir de la informació que s’hi facilita.

SEAT no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari del Lloc web. En conseqüència, SEAT no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.

5.     Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, així com tota la informació que conté el Lloc web (inclosa la seva informació, textos, dades, imatges, gràfics, dissenys, codi font, software, marques, estructures de navegació, bases de dades, etc., i qualsevol altre contingut que hi surti) són propietat exclusiva de SEAT i/o dels seus llicenciataris.

SEAT atorga una llicència no exclusiva, no subllicenciable, ni transferible als Usuaris per utilitzar el Lloc web en la seva versió actual, que se subjecta a la resta de termes inclosos en aquestes Condicions d’ús, així com a qualssevol altres termes d’ús i legislació aplicables. L’Usuari queda, únicament, autoritzat per visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu ús exclusiu personal i privat als seus sistemes informàtics (software i hardware) però no autoritza que posteriorment se cedeixin a tercers. Amb les excepcions anteriors, l’Usuari no pot modificar ni reproduir, ni en part ni en la seva totalitat, aquesta informació, sense el consentiment exprés i per escrit de SEAT.

Mitjançant aquestes Condicions d’ús no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial, com ara drets d’autor, marques, dissenys o altres drets, sobre el Lloc web ni sobre cap dels seus elements integrants, llevat de la llicència d’ús limitada que es concedeix als Usuaris per utilitzar el Lloc web en els termes que es preveuen aquí.

En aquest sentit, queda prohibit expressament a l’Usuari la reproducció, transmissió, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, explotació o la utilització de qualsevol natura, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què sigui legalment permès o sigui autoritzat de manera expressa i per escrit per SEAT.

Els Usuaris concedeixen a SEAT un dret d’ús no exclusiu, il·limitat, íntegre, transferible, gratuït i susceptible de subllicència, sobre les dades que facilitin que no siguin de caràcter personal o aquelles dades la referència personal de les quals s’hagi suprimit (dades anonimitzades), així com, si escau, sobre els signes distintius de la societat a la qual representi; en aquest últim cas, l’ús queda limitat a la relació de l’esmentada empresa amb SEAT i les seves activitats. Qualsevol altre ús s’ha d’autoritzar prèviament.

6.     Protecció de dades

SEAT protegirà les dades personals dels Usuaris i les utilitzarà només en la mesura que la llei ho permeti o sempre que els Usuaris n’hagin donat el seu consentiment. Els Usuaris poden trobar més informació sobre això a la Política de Privacitat.

7.     Política de cookies i tecnologies similars

Els Usuaris poden trobar més informació a la Política de Cookies.

8.     Enllaços de tercers

Aquestes Condicions d’ús fan referència únicament al Lloc web i continguts de SEAT, i no s’apliquen a enllaços, pàgines web o aplicacions de tercers accessibles a través d’aquest o, en general, qualsevol altre servei proporcionat per tercers. SEAT no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per tercers que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web i l’accés a aquests a través del Lloc web tampoc no implica que SEAT en recomani o n’aprovi el contingut.

En conseqüència, SEAT no assumeix cap tipus de responsabilitat que se’n pugui derivar. En cas d’accedir a altres xarxes o recursos informàtics, l’Usuari accepta sotmetre’s al que disposen les corresponents polítiques d’ús i privacitat.

SEAT ofereix a l’Usuari aquests enllaços i informació i/o serveis únicament per a la comoditat de l’Usuari, i és responsabilitat d’aquest llegir i acceptar els termes d’ús i polítiques de privacitat publicats en aquests llocs web o aplicacions vinculades. La seva inclusió al Lloc web no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de SEAT.

En qualsevol cas, SEAT manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç quan els continguts cap als quals redirigeix puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic.

9.     Modificacions de les condicions d’ús

SEAT es reserva el dret de modificar o actualitzar aquestes Condicions d’ús en qualsevol moment, així com qualsevol tipus d’informació que pogués sortir al Lloc web.

10.   Modes de comunicació

A l’efecte d’aquestes Condicions d’ús i per a qualsevol comunicació que sigui necessària entre l’Usuari i SEAT, aquestes han d’adreçar-se casa.seat@seat.es

11.   Notificació d’incidències i possibles infraccions

SEAT respecta els drets de tercers i la legislació aplicable. L’Usuari del Lloc web està obligat a fer el mateix.

En cas de trobar incidències tècniques en el funcionament del Lloc web o si en alguna de les diferents seccions es detectessin errors, inexactituds o continguts contraris a la legislació, podeu posar-vos en contacte amb casa.seat@seat.es.

12.   Independència i integració de les clàusules

La il·licitud, invalidesa o ineficàcia de qualsevol de les clàusules d’aquestes Condicions d’ús no afectarà l’eficàcia de la resta, sempre que els drets i obligacions de les parts derivats de les Condicions d’ús no es veiessin afectats de manera essencial. S’entén per essencial qualsevol situació que lesioni greument els interessos de qualsevol de les parts, o que recaigui sobre el mateix objecte d’aquestes Condicions d’ús. Aquestes clàusules s’hauran de reemplaçar o integrar amb altres que, d’acord amb la llei, responguin a la finalitat de les substituïdes. Les parts renuncien a qualsevol reclamació per danys i perjudicis que es pogués demanar per aquesta circumstància.

13.   Disposicions finals, legislació aplicable, tribunals jurisdiccionals competents

Aquestes Condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola comuna. Si l’Usuari té la condició de consumidor, aquestes Condicions d’ús també se subjectaran a qualsevol legislació local aplicable.

Qualsevol controvèrsia relacionada amb aquestes Condicions d’ús, se sotmetran als tribunals competents de la ciutat de Barcelona (Espanya), i en cas que es tracti d’un Usuari que actuï en la seva condició de consumidor, al tribunal del domicili que correspongui a l’Usuari/consumidor.

L’Usuari, en cas d’actuar en condició de consumidor, podrà sotmetre igualment qualsevol disputa derivada de o relacionada amb aquestes Condicions d’ús a un procediment de resolució de conflictes alternatiu («ADR»). La llista de plataformes ADR disponibles de la Comissió Europea es pot consultar a l’enllaç següent: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.


© SEAT, S.A.U. 2024. Està prohibida tota reproducció total o parcial. Tots els drets reservats.